ZOO SAFARI DVŮR KRÁLOVÉ 23.5.2015

 23 May
 Fajn víkendy
 tř. Kosmonautů - 77900 - Olomouc - Czech Republic
 Fajn víkendy
AFRIKA NA VLASTNÍ OČI ZOO Dvůr Králové patří k nejznámějším a nejkrásnějším zoologickým zahradám u nás. Nachází se v malebném podhůří Krkonoš a její různorodý terén dotváří atmosféru divoké přírody. Domov tu získalo téměř dva a půl tisíce živočichů, kteří mají svůj původ v dalekých zemích a na mnoha kontinentech světa. Najdete zde největší kolekci afrických zvířat v Evropě. Oživte si vzpomínky z dětství, kdy jste snili o dobrodružných výletech mezi divoká zvířa, v ZOO Dvůr Králové vás čeká tajuplná Afrika. Pojeďte s námi a přesvědčte se… Program: Odjezd v ranních hodinách z Prostějova a Olomouce. Celodenní návštěva Zoo Dvůr Králové Cena: 699,- os.dospělá 599,- dítě 4-15 let 499,- děti do 4 let Cena zahrnuje: doprava lux. busem, služby průvodce, celodenní vstupné do ZOO, jízdu SAFARI busem, galerie obrazů Z.Buriana ---------------------------------------------------------------------------- Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanoveními FLINDERS CZ LTD., IČO 08998771, byla zapsána v Obchodním rejstříku pro Anglii a Wales dle Obchodního zákoníku 2006 jako společnost s ručením omezeným akciemi dne 15.4.2014. Předmětem zajišťování jsou ubytovací, stravovací, průvodcovské a přepravní služby, dále s programovou náplní pobytů aj., propagační činnost, zprostředkování a obchodní činnost v oblasti služeb. II. Uživatelé služeb FLINDERS CZ LTD poskytuje služby všem zájemcům bez omezení, jen osoby mladší 15 let mohou užívat služeb pouze v doprovodu osoby starší 18 let a osoby v rozmezí 15 – 18 se souhlasem svého zákonného zástupce. III. Druhy služeb FLINDERS CZ LTD poskytuje v zásadě 2 druhy služeb: 1. Standardní katalogové (tj. s předem vyhlášeným programem, pevné stanoveným rozsahem služeb a cenami) 2. Objednávkové, tzv. forfaitové (tj. služby realizované na objednávku podle požadavků zákazníka) IV. Vznik smluvních vztahů Účastníky smluvního vztahu je na straně jedné FLINDERS CZ LTD , na straně druhé pak zákazník. Smluvní vztah mezi zákazníkem a FLINDERS CZ LTD, jehož obsahem je katalogová a příp. jiná dodatečná nabídka, vznikne následovně: 1) - u nabízených výletů na základě potvrzené písemné rezervace, za kterou se považuje objednávka/rezervace přijatá telefonicky, mailem či ve zprávě na facebookové stránce FAJN VÍKENDY, přijímá i jiné objednávky, které ovšem musí obsahovat veškeré náležitosti závazné objednávky (místo a termín pobytu, počet osob z ČR, cizinců (včetně dětí) s uvedením data narození (pro účely pojištění), druh objednané penze (podle nabídky), kategorii a lůžkovou skladbu ubytování, jméno, doručovací adresu, telefon. Souhlas se „Všeobecnými podmínkami“ FLINDERS CZ LTD stvrzuje zákazník platbou zálohy či doplatku. Za smluvní závazky dalších osob (spoluúčastníků pobytu) uvedených v objednávce/rezervaci odpovídá zákazník, který objednávku/rezervaci podal a provedl platbu. Pokud pobyt pro cizince objednává tuzemec je povinen tuto skutečnost uvést. 2) – u objednávkových výletů vybírá FLINDERS CZ LTD při převzetí předběžné písemné objednávky (s přesným rozsahem objednaných služeb) manipulační poplatek ve výši 300,- Kč/osobu. V odpovědi na tuto předběžnou objednávku uvede FLINDERS CZ LTD v nabídce případné nutné úpravy požadovaných služeb a sdělí předběžnou cenu. Vyhovuje-li zákazníkovi vypracovaná nabídka, vypíše pro FLINDERS CZ LTD závaznou objednávku/rezervaci Potvrzení objednávky/rezervace provede vystavením zálohové faktury na doposud objednané služby ve formě dokladu „Potvrzení o zaknihování – výzva k zaplacení“. Jakmile obdrží FLINDERS CZ LTD zálohovou platbu (ve výši 100% na doposud objednané služby) na svůj účet, ručí za smluvní vztah mezi zákazníkem FLINDERS CZ LTD V. Ceny služeb a jejich úhrada 1) – Ceny služeb poskytovaných FLINDERS CZ LTD a zákazníkem v souladu se zákonem č. 526/1992 Sb. v platném znění. V nabídkách jsou uvedeny ceny pro občany ČR (není-li uvedeno jinak). Zákazník bere na vědomí, že při neúplném obsazení objednaného pokoje mu bude naúčtován příplatek za neobsazená lůžka (není-li uvedeno jinak). 2) – Pokud v době od závazné objednávky služeb do termínu jejich realizace dojde ke změnám, které se projeví zvýšením dohodnuté ceny o více jak 10% (toto musí být zákazníkovi odesláno nejpozději do 21 dní před zahájením zájezdu), je cestovní agentura povinna tuto skutečnost zákazníkovi ihned oznámit. Pokud se rozhodne zákazník z tohoto důvodu od objednávky odstoupit, učiní tak neprodleně písemným oznámením. Zároveň je povinen vrátit FLINDERS CZ LTD všechny doklady, opravňující ho využívat dříve objednané služby (např.vydaný voucher). Bez vrácení těchto dokladů nelze provést případné vyúčtování pobytu. 3) – Úhradu objednaných služeb provádí zákazník do 5 dnů na doposud objednané služby ve výši 100% ceny těchto služeb (v době kratší 35 dnů před poskytnutím služby). Dělená platba – v případě dostatečného předstihu objednávky před nástupem pobytu (minimálně 90 dnů) a písemné žádosti klienta (na objednávce) je možno platbu zálohy rozložit na 50% a 50%. První polovina je splatná do 5 dnů od „zaknihování“ pobytu. V každém případě platí, že plná hodnota zálohy na doposud objednané služby musí být uhrazena nejpozději 35 dní před nástupem (není-li s FLINDERS CZ LTD dohodnuto jinak). 4) – Zákazník zasílá ve vlastním zájmu ve stanoveném termínu na mailovou adresu FLINDERS CZ LTD potvrzení o zaplacení zálohy. Jedině tak může FLINDERS CZ LTD včas doručit zákazníkovi všechny potřebné doklady a informace. Bezhotovostní platbu doporučujeme realizovat minimálně 3 dny před splatností. 5) – Není-li záloha na doposud objednané služby (včetně případného doplatku u „dělené“ zálohové platby) uhrazena v termínech splatnosti (rozhodující je datum připsání platby na účet FLINDERS CZ LTD ) vystaveného dokladu, je pobyt/výlet bez oznámení a náhrady stornován. V takovém případě hradí zákazník stornopoplatky. Po úhradě zálohy na doposud objednané služby v plné výši obdrží zákazník tzv. Voucher („Ubytovací poukaz“), nebo pokyny na cestu, kterými se prokáže u nástupu pobytu či zájezdu. (nejpozději 3 dny předem)V případě, že je pobyt zájezdem, budou k cestovní smlouvě a k voucheru přiloženy případné další doplňující doklady a informace. 6) – V případě, že FLINDERS CZ LTD nemůže poskytnout během realizace všechny služby, které byly zákazníkem objednány a zálohově zaplaceny, upraví přiměřeně cenu služeb při vyúčtování zálohy, případně po dohodě se zákazníkem nabídne náhradní služby. FLINDERS CZ LTD rovněž provede vyúčtování zálohy, dojde-li k cenovým změnám a ke změnám z vůle zákazníka (např. Rozšíření původně objednaných služeb aj.) VI. Práva a povinnosti zákazníka 1. ZÁKAZNÍK MÁ PRÁVO ZEJMÉNA: - Využívat veškerých jim objednaných a zálohově (ve výši 100%) zaplacených služeb. - Reklamovat pobyt v souladu s „Reklamačním řízením“ FLINDERS CZ LTD (viz dále), pokud služby, které zákazník používá, neodpovídají svou kvalitou či rozsahem službám, které si zálohově uhradil. - Kdykoli před realizací služeb odstoupit od smlouvy při úplném dodržení těchto „podmínek“, viz. oddíl VII. „Stornovací podmínky“. - Být přesně a včas informován o kvalitě, rozsahu, ceně a termínu objednaných služeb. 2. ZÁKAZÍK JE ZEJMÉNA POVINEN: - Uvést úplné a pravdivé informace v objednávce pobytu.- Zaplatit v požadovaném termínu výši zálohy na všechny doposud objednané služby.- Dodržovat platné předpisy zařízení a subjektů, jejich služby používá. V případě porušení těchto předpisů tak závažným způsobem, že mu jsou další služby odepřeny, nemá nárok na vrácení zaplacené zálohy ani jakékoliv další finanční úhrady. VII. Povinnosti a práva FLINDERS CZ LTD k zákazníkovi 1) – Právy a povinnostmi zákazníka jsou určena odpovídající práva a povinnosti FLINDERS CZ LTD. 2) – Služby, které nebyly zákazníkem objednány, může FLINDERS CZ LTD dodatečně zajistit pouze v rámci svých možností po předchozí dohodě a za předpokladu zálohové úhrady těchto služeb. 3) – FLINDERS CZ LTD, zejména v případech, které nemůže sama ovlivnit (ekonomické výkyvy, změna kurzu Kč, změny daňových sazeb, změny majitelů zařízení poskytujících služby, změny dodavatelů, překnihování hotelu, živelné pohromy apod.) a v případech, které jinak brání poskytovat služby podle předem stanovených podmínek, je u těchto služeb oprávněna: a) změnit termín pobytu b) změnit ceny pobytu c) změnit program, trasu a způsob přepravy, způsob poskytnutí služeb aj. d) změnit místo pobytu e) zrušit smlouvu Výše uvedená oprávnění se vztahují rovněž na skutečnost, kdy nedošlo do 10 dnů před nástupem k naplnění min. počtu klientů nebo v případě, že je realizace pobytu pro cestovní agenturu ekonomicky neúnosné z důvodů výrazného překročení plánovaných nákladů. V případě výše uvedených změn musí cestovní agentura klienta neprodleně informovat. Pokud zákazník se změnami a) až d) nesouhlasí, má právo nejpozději do 5 kalendářních dnů od vyrozumění o změnách písemně od smlouvy odstoupit. Rozhodující je datum doručení odstoupení od smlouvy. V opačném případě se má za to, že se změnou souhlasí. Za podstatné změny se nepovažují: změna ceny o méně než 10%, změna objektu ubytování ve stejné oblasti a ve stejné nebo vyšší kvalitě. Zde jsou další nároky vůči FLINDERS CZ LTD vyloučeny. 4) – Pokud zákazník již objednané služby uhradil a došlo k jejich zrušení ve smyslu bodu 3), je FLINDERS CZ LTD povinna vrátit tuto částku nejpozději do 21 dnů po vrácení všech dokladů, opravňující zákazníka využívat dříve objednané a potvrzené služby (vydaný voucher). Bez vrácení těchto dokladů nelze provést vrácení peněz. Po 3 měsících se promlčují nároky zákazníků, vyplývající ze smlouvy. Na žádné další náhrady nemá zákazník nárok. 5) – FLINDERS CZ LTD nenese odpovědnost za škody vyplývající pro zákazníka ze změn, ke kterým došlo zaviněním tzv. „vyšší mocí“. VIII. Stornovací podmínky 1) – Zákazník má právo od rezervace stvrzené platbou odstoupit, i bez udání důvodu, nejpozději však do 35 kalendářních dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou, elektronickou poštou. Zrušení nastává okamžikem doručení tohoto dokladu. Jednorázový storno poplatek činí 100 Kč v případě, že zálohové služby ještě nebyly uhrazeny. Byla-li již záloha uhrazena (byť jen její první část), činí stornopoplatek 20% z celkové ceny objednaných služeb. Stornopoplatky hradí zákazník a jsou splatné ihned. 2) – Při odstoupení od smlouvy po uvedené lhůtě je zákazník povinen uhradit následující stornopoplatky (není-li u jednotlivých pobytů uvedeno jinak): Při úplném, nebo částečném stornu objednaných služeb bude objednateli vyúčtován stornopoplatek ve výši: a) do 35 kalendářních dnů před započetím zájezdu 20% z celkové ceny zájezdu b) od 34 – 22 kalendářních dnů před započetím zájezdu 30% z celkové ceny zájezdu c) od 21 – 15 kalendářních dnů před započetím zájezdu 50% z celkové ceny zájezdu d) od 14 – 8 kalendářních dnů před započetím zájezdu 80% z celkové ceny zájezdu e) od 7 – 1 kalendářního dne před započetím zájezdu 100% z celkové ceny zájezdu f) v den nástupu nebo neohlášená neúčast na zájezdu 100% z celkové ceny zájezdu Časově je definován „počátek poskytnutí služby“ již první hodinu dne, ve kterém se služba poskytuje. Výše uvedené lhůty jsou určeny pro individuální zákazníky. V případě objednávky pobytu pro skupinu (nad 15 osob) se ke stornovacím lhůtám přičítá 10 kalendářních dnů. 3) – V případě stornované objednávky, FLINDERS CZ LTD nejpozději do 21 dnů, po vrácení již vystavených cestovních dokladů, provede vyúčtování a vracení úhrady služeb s odečtenými stornopoplatky. FLINDERS CZ LTD má právo odečíst stornovací poplatek od složené celé, nebo částečné zálohové platby. 4) – Pokud skutečně účelně vynaložené náklady (tímto se rozumí provozní náklady FLINDERS CZ LTD a smluvně sjednané náhrady dodavatelům služeb), či škody ke kterým došlo v souvislosti se zrušením objednávky budou vyšší, než úhrada zálohou, je zákazník povinen uhradit tento rozdíl do 14 kalendářních dnů od provedení doúčtování. 5) – Pokud si zákazník objedná služby v době kratší než 35 (resp. 45) kalendářních dnů před počátkem poskytování služeb, platí stejné stornovací podmínky jak je uvedeno v bodě 2) a 4). 6) – Stornovací poplatek musí být uhrazen i v případě, kdy se zákazník pobytu nezúčastní v důsledku jím udaných nesprávných nebo neúplných údajů na objednávce, nepředložení cestovních dokladů, (včetně voucheru) a nedodržení celních, pasových, devizových nebo jiných předpisů. 7) – Při jakékoliv změně zaknihování (původní objednávky), která nemění podstatně sjednaný předmět smlouvy a je provedena do 14 dnů před nástupem na pobyt (změna jména nebo zařízení náhradníka, typ stravování, rozšíření, rozložení splatnosti apod.) činí poplatek 100,- Kč, u zahraničního pobytu 200,- Kč a je splatný ihned. V případě kratší doby (povolená změna je min. 7 kalendářních dní před nástupem, není-li uvedeno jinak) činí poplatek 200,- Kč. Při změně termínu pobytu, nebo místa pobytu v době kratší 35 (resp. 45) kalendářních dní před nástupem je tato změna posuzována jako storno (s příslušnými stornopoplatky) a nová objednávka. 8) – V případě změny osoby účastníka zájezdu (pobytu) musí „Oznámení o změně“ obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou, a že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu (pobytu). IX. Reklamační řízení 1) – V případě, že služby obsažené v ceně pobytu nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě má účastník právo na reklamaci. 2) – Pro dosažení rychlého a objektivního vyřízení případně reklamace doporučujeme zákazníkovi postupovat následovně: a) - reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u vedoucího zařízení poskytující zálohově zaplacené služby nebo u jiného odpovědného pracovníka tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě samém. Podle možnosti doporučujeme sepsat na místě o reklamaci stručný protokol. V zásadě platí, že pokud má reklamace splnit svůj účel, má být uplatněna ihned, jakmile zákazník zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace. Jedině tak může být závadný stav objektivně prokázán, neodkladně odstraněn a služba doplněna nebo poskytnuta znovu. (Pozor! Stravu, která není vrácena nelze průkazně a dodatečně reklamovat!). Později uplatněné reklamace se poskytovateli služeb jen velmi obtížně prokazují. Zákazníkovi se doporučuje rovněž podle možnosti aktivně přispívat k odstranění závad. b) – pokud se zákazník rozhodne uplatnit reklamaci, učiní tak písemně (případně s ním sepíše reklamační protokol prodejce pobytu, který pak zákazník podepíše) s podrobným soupisem zjištěných závad, s udáním identifikace odpovědného pracovníka zařízení, kterému byly na místě tyto závady ohlášeny. Rovněž uvede jak byly (nebo nebyly) závady odstraněny a zda o tom byl na místě sepsán protokol. Je vhodné si tento „protokol“ nechat pracovníkem poskytovatele služeb na místě podepsat. Je-li mu podpis odmítnut, je vítán kontakt (adresy a kontakt) nestranného svědka. Účelné a prospěšné pro včasné vyřízení reklamace je rovněž vyžádat si od ubytovatele /dodavatele služeb) svůj „Voucher“, kterým se zákazník prokázal při nástupu pobytu. Zde do voucheru doporučujeme provést zápis, že „služby byly reklamovány“ a voucher ubytovateli odevzdat. (POZOR! Není-li případná reklamace uplatněn na místě, může být dodavatelem služeb dodatečně zpochybněna a nepodaří se ji prokázat!) FLINDERS CZ LTD má pak při vedení reklamačního řízení s dodavatelem služeb obtížnou pozici při vyjednávání výhod ve prospěch zákazníka. 3) Reklamaci podává zákazník u cestovní agentury, zásadně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce po ukončeném pobytu (čerpání služby) nebo v případě, že se pobyt neuskutečnil, ode dne, kdy měl být pobyt ukončen. Součástí reklamace je výše popsaný „protokol“ o vadných službách. Bude-li po prošetření reklamace u cestovní agentury shledána jako oprávněná, má účastník právo na poskytnutí přiměřené slevy. Předmětem reklamace nemohou být služby, které nebyly v FLINDERS CZ LTD zálohově zaplaceny. 4) Výsledek, případně průběh reklamačního řízení bude zákazníkovi oznámen prodejcem pobytu nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace. 5) Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu cestovní agentury, nebo k okolnostem, které jsou na straně účastníka, na základě který zákazník zcela nebo z části nevyužije objednané, zálohově zaplacené a zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi (není-li dohodnuto jinak) nárok na náhradu ceny takovýchto služeb ani na slevu z ceny pobytu. Náhrada nečerpaných služeb je možná pouze v případě, pokud je poskytovatel služeb bude refundovat. X. Přechodná a závěrečná ustanovení Zákazník úhradou byť i 50% zálohy potvrzuje, že se Všeobecnými podmínkami souhlasí a zavazuje se respektovat je.

More Events In Olomouc

 20 January, Friday
 Olomouc
 18 November, Friday
 Olomouc