Yinyoga & Meditation - Open Up To Wisdom- En Retreat med Magdalena Mecweld och Mats Nielsen

 11 June
 Borntorpet Shambala Gatherings
 Borntorpet 1 - - Skinnskatteberg - Sweden
 Magdalena Mecweld
DENNA RETREAT ÄR FULLTECKNAD! Mejla Shambala för att ställa dig på väntelista, tack! For English - Please scroll down! This Retreat is FULL, please email Shambala for waiting list. Thank you! Välkommen till en inre resa på underbara Borntorpet. Bland sjö, skog och natur tar Magdalena och Mats med oss på en resa inåt i kroppens och medvetandets värld. Yinyoga är en syntes mellan mindfulness, yoga och kinesisk medicin. I denna relativt enkla yogastil stannar vi i varje position under en längre tid. Under tiden är vi medvetet närvarande, nyfiket intresserade av allt som pågår. Mindfulness-meditation är den teknik som används för att uppnå vipassana, det vill säga insikt. Insikt i vår egen sanna natur, i hur vårt sinne och i hur vår kropp fungerar. Även om både yinyoga och mindfulness ger oss en frisk kropp och ett glädjefyllt och lugnt sinne så är målet med tekniken sann visdom. Visdom ger förnöjsamhet, vitalitet och glädje. Om vi utvecklar visdom är vår lycka inte längre beroende av vare sig en frisk kropp eller ett lugnt sinne. Vi kan finna tillfredsställelse och lugn i rastlöshet och sjukdom, i tystnad och kaos, då livet är upp och då livet är ner. Båda teknikerna lär oss att lyssna inåt och att finna det som definierar hälsa: inre och yttre balans. Innehåll: Under dessa fyra dagar kommer vi att varva Yinyoga med sittande och gående meditation. En del solhälningar kommer att väcka upp vår yang-energi, men fokus är på stilla glädje. Retreaten är inte i strikt tystnad, men den som önskar kan gå inåt utan att prata. Alla måltider kommer dock att ske i tystnad. För vem: Retreaten lämpar sig såväl för totala noviser som erfarna yogis och meditatörer. Anmälan: Anmälan sker genom ett mail till shambalagatherings@gmail.com. Efter att ha skickat tillbaka detta mail har du bekräftat villkoren och garanteras därför en plats på retreaten. Anmälan är bindande, sista av-anmälningsdag är 14 maj 2014. På grund av Kammarkollegiets bestämmelser kan Shambala Gatherings ej ta anmälningsavgifter på förhand, därför sker all betalning i kontanter på plats. Varmt Välkommen! Magdalena och Mats Pris: 3900 kr inklusive all yoga, meditation, kost och logi Eventuella rabatter för behövande ges så klart. Om lärarna Magdalena Mecweld är en mycket uppskattad och omtyckt lärare som förenar djup visdom med lättsam humor. 2012 kom hennes bok "Vila dig i form med yinyoga" ut och blev en succé. Även appen med samma namn är mycket populär. Både boken och appen finns nu även på engelska under namnet ”Serenity Yin Yoga - Rest yourself to a calm mind and healthy body”. Magdalena har ägnat sig åt meditation och yoga sedan 1994. Hon började undervisa i Ashtanga Yoga 2003 men det är Yinyoga som sedan många år har blivit hennes signum. De senaste tio åren har Magdalena fördjupat sig i Mindfulness/Vipassana genom att studera med många av världens främsta meditationslärare. På ett skickligt sätt lyckas hon förena mindfulness med sin speciellt sköna yinyoga. Magdalena har en akademisk bakgrund och är, förutom yogalärare och författare, även etablerad som journalist och skriver främst för Svenska Dagbladet. Mer info: www.yin-yoga.se Mats Nielsen är en erfaren meditatör och certifierad yogalärare. Sedan många år har Mats fördjupat sin kunskap om mindfulness och vipassana genom att studera för många erkända lärare runt världen. Mats kommer att assistera Magdalena under yinyogan men även hålla i några av meditationerna. Mats arbetar som projektledare och eventmanager i Stockholm. OBS. Du som eventuellt avbokar din plats efter den 14 maj kommer dock att få ett inbetalningskort på delavgiften (2000 kr), det är viktigt att du är medveten om detta. För schema se: http://shambalagatherings.com/Magdalena_Mecweld.html Yinyoga & Meditation - A Retreat Welcome to an inner journey at the wonderful Borntorpet, Shambala Gatherings. Among still lakes, green forests and wild Swedish nature. Here Magdalena and Mats will take you on a journey inward into the the world of body and consciousness. Yinyoga is a synthesis of mindfulness, yoga and Chinese medicine. In this relatively simple yoga style we stay in each position for a longer time. Meanwhile, we are consciously present, curiously interested in everything thats going on, internally and externally - and both. Mindfulness meditation is the technique used to achieve Vipassana, insight. Insight into our own true nature of how our mind and how our body works. Although both Yinyoga and Vipassana/mindfulness gives us a healthy body and a joyful and calm mind, the goal of the technique is true wisdom. Wisdom gives contentment, vitality and joy. When we develop wisdom our happiness is no longer dependent on neither a healthy body or a calm mind. We can find satisfaction and peace both in restlessness and disease, in silence and chaos, when life is up and when life is down. Both techniques teach us to listen within and find what defines health: internal and external balance. Content: During these four days we will immerse ourselves in Yinyoga and sitting and walking meditation. Some Sun Salutations will wake up our yang energy, but the focus is on the quiet joy of stillness. The retreat is not in strict silence, but those who wish can refrain from talking. All meals will be conducted in silence. For whom: The retreat is suitable both for total novices and experienced yogis and meditators. Application: Apply by email to shambalagatherings@gmail.com. After sending back this email, you have confirmed conditions and therefore you are guaranteed a spot on the retreat. Registration is binding, the last of-entry date 14 maj 2014. Because of Kammarkollegiet rules can Shambala Gatherings not take entry fees in advance, therefore, all the payment is in cash on the spot. A Warm Welcome! Magdalena and Mats About the teachers: Magdalena Mecweld is a highly regarded teacher who combines deep wisdom with light-hearted humor. 2012 her book "Vila dig i form med Yinyoga" came out in Scandinavia and became a success. Also the app is very popular. Both the book and the app is available English under the title "Serenity Yin Yoga - Rest yourself to a calm mind and healthy body". Magdalena has devoted herself to meditation and yoga since 1994. She began teaching Ashtanga Yoga in 2003 but it is Yinyoga who for many years has become her hallmark. Magdalena has an academic background and, besides yoga teacher and author, although established as a journalist and writes mainly for the Swedish newspaper Svenska Dagbladet. More Info: www.yin-yoga.se Mats Nielsen is an experienced meditator and certified yoga teacher. For many years, Mats has deepened his knowledge of mindfulness and Vipassana by studying for many reputed teachers around the world. Mats will assist Magdalena during the yinyoga but also teach some of the meditations. Mats works as a project manager and event manager in Stockholm. For more information on Magdalena please check: www.yin-yoga.se Price: 3900 SEK (350 €) including all yoga, meditation, food and accommodation Any discounts for the ones in need:).

More Events In Skinnskatteberg

 25 November, Friday
 Skinnskatteberg
 02 June, Friday
 Skinnskatteberg
 01 December, Thursday
 Skinnskatteberg
 09 December, Friday
 Skinnskatteberg
 13 November, Sunday
 Skinnskatteberg
 11 November, Friday
 Skinnskatteberg