Wystawy ShowOFF // ShowOFF Exhibitions | KRAKOW PHOTOMONTH 2015

 16 May
 Skład Długa
 Długa 72 - 31-146 - Kraków - Poland
 Miesiąc Fotografii w Krakowie / Photomonth in Krakow
Show(OFF) MUST GO ON! Zapraszamy na otwarcie wystaw finalistów kolejnej edycji Sekcji ShowOFF Miesiąca Fotografii w Krakowie! W tym roku prace ósemki twórców będzie można zobaczyć w jednej przestrzeni – Skład Długa przy ulicy Długiej 72. Wystawę otwiera pokaz formalistycznych prac Dorotki Kaczmarek "All That We See or Seem", operującej plastikową estetyką wpisującą się w zjawisko postinternetu. Projektowi towarzyszą pytania o postrzeganie materialności. Co widzimy naprawdę, a co nam się tylko wydaje? To samo pytanie można będzie sobie zadać, patrząc na instalacje przedstawiające symulacje erupcji wulkanu przygotowane w projekcie "Prognostyk" przez Michała Smandka. Snując fatalistyczne wizje wybuchu, Smandek dociera do kwestii katastrofy – spektakularnego zjawiska, w obliczu którego człowiek pozostaje bezsilny. Dwójka zagranicznych finalistów, czyli Helio León i Ilias Georgiadis, pomimo podejmowania zupełnie odmiennych tematów, łączy podobny język formalny, który można określić jako granie światłem à rebours. Mroczne, czarno-białe prace z cyklu "Over|State" Georgiadisa zostały ściśnięte w panoptikum, w którym utrwalone są fragmenty figur i urywki scen. Tym samym mrokiem, ale w sposób metaforyczny, operuje w cyklu "The Purple Room" León prowadzący nas w ciemne zakamarki Stambułu. W osobnym pomieszczeniu budynku prezentowane są prace Anny Zagrodzkiej z cyklu "DOB1000609". Artystka śledzi proces produkcji w Cukrowni Dobrzelin. Prowadzi wizualny notatnik, przekładając dane naukowe na język artystyczny. W małej skali wypełnia się tutaj idea jedności życia i sztuki postulowana przez przedwojenne awangardy. O złudności widzenia opowiada projekt "Hyper" Gabriela Orłowskiego. Autor, snując subtelną krytykę i naginając tym samym gałąź, na której sam siedzi, śmiało podsumowuje: „Wykorzystanie medium fotografii jest optymalizowane i dąży do pełnej efektywności przekazu”. W podobnym tonie formalnym utrzymany jest cykl "Haze" Łukasza Kusia. Projekt to seria migawek wpisująca się w modne standardy wizualne, a zarazem nie podążająca za żadnym konkretnym tematem. Jak deklaruje autor, przypadek nie istnieje, a nam pozostaje dochodzić, jaki sens kryje się w subtelnie zestawionych czarno-białych obrazach. Ekspozycję zamykają prace Wiktora Dąbkowskiego. Wariacja na temat reportażu o złowrogo brzmiącym tytule "1200 pogrzebanych żywcem" to próba wejścia w struktury pamięci. Pamięci, która należała do dawno zmarłych dziadków artysty – emigrantów mieszkających w dwudziestoleciu międzywojennym we Francji. Tekst: Piotr Sikora KURATORZY: Michael Ackerman Marta Kołakowska Martin Kollar Anna Nałęcka (książka) Igor Omulecki Więcej informacji: http://www.photomonth.com/show-off Skład Długa ul. Długa 72 Wernisaż: 16.05, godz. 19:00 Otwarte: 16.05–14.06 // The Show(OFF) MUST GO ON! Please join as for the opening of the finalists' exhibition at the latest edition of the ShowOFF Section of Photomonth in Krakow! This year the work of eight artists will be displayed in a single space – Skład Długa at Długa Street 72. The exhibition opens with a show of formalist works by Dorotka Kaczmarek, "All That We See or Seem", using a visual aesthetic that borrows from the phenomenon of the post-Internet. The project is accompanied by questions on the perception of materiality. What do we really see, and what does it only seem that we see? We might ask ourselves the same question as we look at the installations depicting simulations of volcanic eruptions prepared for the "Prognostic" project by Michał Smandek. Spinning fatalistic visions of an explosion, Smandek delves into the notion of the catastrophe – a spectacular phenomenon which renders a person helpless. The two finalists from abroad, Helio León and Ilias Georgiadis, are joined by their formal language, despite the divergence in their subject matter. This language might be called playing with light à rebours. The dark, black-and-white works from Georgiadis' "Over|State" series have been compressed into a panopticum which depicts fragments of figures and excerpts from scenes. The same gloom, though metaphorical in this case, is found in León's "The Purple Room" series, which takes us into the dark back alleys of Istanbul. A separate space in the building presents work by Anna Zagrodzka from the "DOB1000609" series. The artist traces the production process at the Dobrzelin sugar factory. She keeps a visual notebook, translating scientific data into the language of art. The idea of the unity of life and art postulated by the pre-war avant garde is realized on a small scale. Gabriel Orłowski's "Hyper" project speaks of illusions in how we see. Weaving a subtle critique and shooting himself in the foot, the artist boldly concludes: “the use of the medium of photography is optimized and aims to give the message its full efect.” A similar formal tone prevails in Łukasz Kuś' "Haze" series. This project is a series of snapshots that fall in line with fashionable visual standards, yet which pursue no particular theme. As the artist declares, there is no such thing as chance, and it is our role to figure out the meaning that hides in the subtly arranged black-and-white images. The exhibition closes with works by Wiktor Dąbkowski. These variations on the theme of reportage with the menacing title "1200 Buried Alive" is an attempt to delve into the structure of memory. The memories in question belonged to the artist's long-deceased grandparents – emigrants who lived in France in the 1920s. Text: Piotr Sikora CURATORS: Michael Ackerman Marta Kołakowska Martin Kollar Anna Nałęcka (book) Igor Omulecki More details about the exhibition: http://www.photomonth.com/en/show-off Skład Długa ul. Długa 72 Vernissage: 16.05, 7:00 pm Exhibition open: 16.05–14.06

More Events In Kraków

 24 October, Monday
 Kraków
 28 October, Friday
 Kraków
 26 November, Saturday
 Kraków