Tag der offenen Tür 2015

 16 May
 Seniorenresidenz Deisenhofen
 Bahnhofplatz 3 - 82041 - Deisenhofen - Germany
 Seniorenresidenz Deisenhofen
Jubiläumsveranstaltung zum 5-jährigen Bestehen der Seniorenresidenz Deisenhofen

More Events In Deisenhofen

 13 November, Sunday
 Deisenhofen