Referendum w sprawie przywrócenia GMINY GRABÓWKA 24 maja!!!

 24 May
 Grabówka, Bialystok, Poland, Zaścianki, Sobolewo, Sowlany, Henrykowo;
  - - -
 Piotr Todorczuk
SZANOWNI PAŃSTWO! Tylko nieliczni z nas pamiętają okres 1973- 1976 kiedy, mieliśmy Własną Gminę Grabówka i mogliśmy sami decydować o swoich sprawach.1 Lipca 1976 roku po interwencji władz, jako karę za wybudowanie kościoła i obiektów kultu religijnego w Grabówce, przez ks Zabielskiego, została zlikwidowana Gmina, która w tamtych latach liczyła już 9546 mieszkańców. Miejscowości Naszej Gminy zostały przyłączone do Gmin: Juchnowiec Dolny, Turośń Kościelna, Supraśl, Zabłudów. Przez bardzo długi okres znajdujemy się w „niewoli Supraśla” i pomimo generowania ponad 70% wpływów do ogólnogminnego budżetu nasze miejscowości są dyskryminowane, bo większość pieniędzy kierowanych jest na rozwój idei pięknego i uzdrowiskowego Supraśla. Infrastruktura na naszych terenach natomiast nie nadąża za ich rozwojem. Są miejsca gdzie w XXI w. mieszkańcy gminy toną w błocie a jeszcze niedawno nie mogli się normalnie umyć bo brakowało im ciśnienia w kranie. Kilkunastoletnie próby przywrócenia NASZEJ GMINY do „życia” były wciąż torpedowane przez władze Supraśla i nielicznych przeciwników tej idei z naszych terenów, którzy kolaborowali z Supraską władzą dla realizacji swoich prywatnych interesów. Drodzy Państwo pojawiła się realna szansa aby to ZMIENIĆ!!! ZIELONA WSTĄZKA, którą przyczepimy do swoich pojazdów niech będzie zewnętrznym symbolem poparcia starań o przywrócenie nam Naszej Gminy, będzie nam nadzieją na wolość i poprowadzi nas do ZWYCIESTWA DEMOKRACJI. Przywrócenie gminy nie pociągnie nam żadnych dodatkowych kosztów, ponieważ bieżące działania zostaną sfinansowane z budżetu Państwa, z tzw. rezerwy celowej. KORZYŚCI JAKIE PRZYNIESIE NAM WŁASNA GMINA; Zbudowanie właściwych relacji między Mieszkańcami Gminy, Pracownikami Urzędu i Radnymi prowadzące do utworzenia stałych więzi wspólnotowych i kulturowych, Likwidacja II strefy komunikacji miejskiej, Obniżenie ceny ścieków do poziomu 4, 80 zł za 1 m 3, Co najmniej podwojenie środków inwestycyjnych na każdą miejscowość (drogi, infrastruktura, oświetlenie itp.), Wybudowanie przedszkola samorządowego, optymalnego do aktualnej sytuacji, z perspektywą w oparciu o prognozy demograficzne, Bliskość wszystkich miejscowości do własnego Urzędu Gminy, który będzie przyjazny i do dyspozycji mieszkańców, Obniżenie o co najmniej połowę kosztów utrzymania administracji samorządowej ( pierwsza decyzja jaką wywarł na radnych burmistrz Radosław Dobrowolski, po dwóch tygodniach od wyborów „ciężkiej i aktywnej pracy” to wzrost wynagrodzenia o ponad 50% czyli o kwotę ponad 4000zł. miesięcznie. W gminie Supraśl jest zatrudnionych ponad 50 pracowników, a do sprawnego funkcjonowania urzędu wystarczy około 20 pracowników), Wspieranie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży; - systematyczne doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, - wspieranie sportu masowego, ogólnie dostępnego. Zorganizowanie, ogólnie dostępnych placów zabaw i miejsc codziennej rekreacji i wypoczynku, w uzgodnieniu z radami sołeckimi wskazującymi potrzeby i najbardziej optymalne miejsca ich realizacji, Wspieranie Zespołów Kultury Ludowej i objęcie patronatem festynów integracyjno – rodzinnych. Przygotowanie i wdrażanie Wieloletniego Programu Budowy Infrastruktury i Budowy i Modernizacji Dróg Gminnych i innych, przebiegających przez tereny Gminy, z uwzględnieniem hierarchii ważności ciągów komunikacyjnych, Zacieśnienie więzi i współpracy z władzami; aglomeracji białostockiej, powiatu oraz województwa, w celu pozyskiwania i zagospodarowania środków z Unii Europejskiej. Poprawa gospodarki odpadami, likwidacja „dzikich wysypisk” - miejsc gromadzenia odpadów. Wprowadzenie zakazu używania żużli i popiołów (odpadów niebezpiecznych) do budowy dróg gminnych. Gmina Przyjazna Mieszkańcom ma być „czysta” bez odpadów zalęgających w lasach i rowach przydrożnych.. Profesjonalna obsługa przedsiębiorców, zamierzających realizować inwestycje na terenie Naszej Gminy. Promocja i działania w kierunku pozyskiwania nowych mieszkańców, którzy zamierzają zamieszkać, w urokliwych terenach podmiejskich, poprzez tworzenie dogodnych warunków do pozyskiwania terenów i realizacji procesów inwestycyjnych oraz rozbudowę infrastruktury. Wypromowanie terenów wokół Szosy Baranowickiej jako wyjątkowo atrakcyjnych miejsc inwestycji doskonale nadających do „otwarcia się” na Wschód Europy. O wszystkich sprawach dotyczących nas, naszych terenów, warunków życia i kierunków rozwoju będziemy decydować sami poprzez demokratycznie wyłonionych reprezentantów, naszych mieszkańców, NIE ANONIMOWYCH, NIE OBCYCH TYCH Z ZA LASU I TYCH Z ZA STODÓŁ DRODZY MIESZKAŃCY: GRABÓWKI, HENRYKOWA, SOBOLEWA, SOWLAN, ZAŚCIANEK stoi przed nami historyczna szansa jedyna od bardzo wielu lat, która będzie miała ogromny wpływ na jakość życia i rozwój obecnych i przyszłych pokoleń, umiejętnie z niej skorzystajmy i przywróćmy Nam Naszą Gminę. Małe Ojczyzny są przyjazne i sprawnie zarządzane, w Kraju Naszym Województwie mamy bardzo wiele pozytywnych przykładów Supraśl od wielu lat jest tego przeciwieństwem. W MAJU BĘDZIEMY MIEĆ WPŁYW NA POZYTYWNĄ ZMIANĘ ZRÓBMY TO! Zielona wstążka jako symbol naszej samodzielności i wiary w lepsze jutro, naszych Rodzin, Dzieci i Wnuków, zaczepiona do naszych pojazdów i innych zewnętrznych miejsc niech NAS WSZYSTKICH łączy wokół słusznej i pięknej idei SAMORZĄDNOŚCI. ZAWIEŚ WSTĄŻKĘ NA ANTENĘ SAMOCHODU I „PODAJ DALEJ” ☺ Więcej na facebook: Nasza Nowa Gmina Grabówka

More Events In

 15 December, Thursday