Pellegrinagg bil-kwadru titulari tal-Madonna tal-Grazzja

 14 June
 Zabbar, Malta
  - <> - -
 Reuben Pullicino
Il-Hadd 14 ta' Gunju Fil-5.30om - Quddiesa tal-okkazjoni fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja Fis-7.00pm - Pellegrinagg bil-kwadru tal-Madonna tal-Grazzja fl-okkazjoni ta-300 sena li ilu fostna. L-ewwel parti tal-pellegrinagg tkun akkumpanjata minn Ruzarju Meditat u bis-sehem tal-Kor Notre Dame. Fit-tieni parti minn Misrah is-Sliem il-quddiem il-kwadru jkun akkumpanjat miz-zewg baned Zabbarin b'innijiet Marjani. Kif jasal quddiem iz-zuntier issir celebrazzjoni Marjana u Ewkaristika. Il-pellegrinagg ser jghaddi minn dawn it-toroq, Santwarju, Inkurunazzjoni, Bajada, Misrah is-Sliem, Triq il-Kbira, San Duminku u Triq is-Santwarju sal-knisja. Inheggu lir-residenti ta' dawn it-toroq biex izejnu ghall-okkazjoni. TAJJEB LI NINFURMAWKOM UKOLL LI IL-KWADRU GIE EZAMINAT MINN ESPERTI U SER IKUN QED JITTIEHED GHAR-RESTAWR AKTAR TARD.

More Events In

 15 December, Thursday