Parada Uliczna "Wrocław dla wszystkich bez nienawiści" #parada2015

 01 June
 Wroclaw, Poland
  - - -
 Wrocław Dla Wszystkich
Kolejny raz spotykamy się na ulicach Wrocławia, żeby podkreślić fakt, że tworzymy wspólnotę. Wspólnotę ludzi, którym obca jest polityka nienawiści i wykluczenia. Nie chcemy budować swojej rzeczywistości na strachu – a na nim właśnie opierają są przekonania nacjonalistyczne, faszystowskie, ksenofobiczne czy rasistowskie wciąż obecne w naszym mieście, mimo iż dawno powinny odejść do lamusa jako szkodliwe, „niemodne” i bezproduktywne... We Wrocławiu, jak i wielu innych miastach Polski, coraz bardziej widoczny jest wzrost aktywności skrajnych środowisk nacjonalistycznych. Ich pełna frustracji retoryka prowadzi do szerzenia się nienawiści w naszym społeczeństwie. Nawet młodzi ludzie przyjmują postawy dyskryminujące imigrantów, przedstawicieli różnych kultur i religii, osób wyglądających i myślących inaczej niż oni sami. Wychodzimy na ulicę, ponieważ nie zgadzamy się na zagarnięcie przestrzeni publicznej przez przepełnione uprzedzeniami i agresją hasła. Nasza parada będzie jak zwykle kolorowa, wielokulturowa i zorganizowana wspólnie przez uczestników. Pragniemy, aby na ulicach zagościł szacunek do drugiego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, wyglądu czy orientacji seksualnej. Pokażmy, że w całej naszej różnorodności jesteśmy równi, otwarci i życzliwi. Razem, choć na krótką chwilę, stwórzmy Wrocław taki, jakim chcemy go widzieć na co dzień – otwarty, radosny i bezpieczny dla każdego. Chodź z nami! Tańcz z nami! Twórz z nami lepszy świat! Once again we meet on the streets of Wrocław to stress the fact that we form a community. A community of people who do not endorse policies of hate and exclusion. We do not want to build our reality on fear – which is the basis of nationalist, fascist, xenophobic and racist attitudes, still present in our city, although they should have been recognised as harmful, outdated and unproductive, and discarded a long time ago. In Wrocław and in many other Polish cities, the rise of extreme nationalist movements is more and more visible. Their frustration-filled rhetoric leads to the spread of hate within our society. Even young people adopt discriminating attitudes to immigrants, representatives of various cultures and religions, individuals who look or think in a different way than they do. We go out on the streets because we disagree with the public space being taken over by slogans filled with hate and aggression. As usual, our parade will be colourful, multicultural and organised by all its participants. We want to fill the streets with respect to other people, regardless of their origin, appearance or sexual orientation. Let's show that in our diversity we are equal, open and kind. Together, only for a short while – let's create Wrocław as we want to see it every day – open and safe for everybody. Join us! Dance with us! Make a better world with us! Ein weiteres Mal treffen wir uns auf den Straßen Wrocławs (Breslau), um zu zeigen, dass wir eine Gemeinschaft sind. Eine Gemeinschaft von Menschen, denen die Politik des Hasses und der Ausgrenzung fremd ist. Wir wollen nicht, dass unsere Realität auf Angst basiert - genau das ist nämlich die Basis nationalistischer, faschistischer, fremdenfeindlicher und rassistischer Überzeugungen. Diese haben in unserer Stadt weiterhin keinen geringen Einfluss, obwohl sie schon lange als schädlich, "unmodern" und unproduktiv ad acta gelegt hätten werden sollen... Genauso wie in vielen anderen polnischen Städten, ist in Wroclaw eine immer stärker werdende Aktivität extrem nationalistischer Kreise zu beobachten. Ihre Rhetorik ist voller Frustration und führt zur Verbreitung von Hass in unserer Gesellschaft. Sogar junge Menschen übernehmen diskriminierende Einstellungen gegenüber Zuwanderern, Vertretern verschiedener Kulturen und Religionen, sowie gegenüber Menschen, die anders aussehen und denken als sie selbst. Wir gehen auf die Straße, da wir nicht mit der Vereinnahmung des öffentlichen Raumes durch Parolen, die Vorurteile und Aggressionen schüren, einverstanden sind. Unsere Parade wird wie gewöhnlich bunt, multikulturell und von den Teilnehmern gemeinsam organisiert sein. Wir möchten, dass auf den Straßen Respekt vor anderen Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, ihres Aussehen und sexueller Orientierung einkehrt. Lasst uns zeigen, dass wir trotz unserer Verschiedenheit gleichwertig, offen und freundlich sind. Lasst uns gemeinsam, wenn auch nur für einen kurzen Moment, ein Wroclaw schaffen, wie wir es gern jeden Tag sehen würden - offen, fröhlich und sicher für jeden. Komm mit uns! Tanz mit uns! Lasst uns eine bessere Welt schaffen!

More Events In

 15 December, Thursday