Otwarcie galerii - wystawa Ignacego Bogdanowicza "Krytycy, Plastycy, Koszalin"

 22 May
 Galeria Kohana
 Wiejska 18 lok. 9a - 00-490 - Warsaw - Poland
 Galeria Kohana
Fundacja Sztuk Pięknych Kochański Suwalski Knut ma zaszczyt zaprosić na otwarcie galerii K O H A N A i wernisaż wystawy Ignacego Bogdanowicza „pt. "Krytycy, Plastycy, Koszalin”. K O H A N A to nowa galeria sztuki w Warszawie. Galerię prowadzi Fundacja Sztuk Pięknych Kochański Suwalski Knut, która została powołana w 2014 roku. Fundacja zajmuje się archiwizowaniem, opracowywaniem oraz prezentacją dorobku wybranych artystów tworzących w latach 60′-80′, wywodzących się z tradycji awangardowej i neoawangardowej. Artyści są związani z różnymi nurtami abstrakcji, w tym z językiem geometrii. Ich twórczość, wciąż niedoceniona, charakteryzuje się świeżością w spojrzeniu na abstrakcję i uspokojoną kompozycją wprowadzającą widza w pogłębiony dialog z formą i treścią. Fundacja zajmuje się również wspieraniem i prezentacją twórczości młodych artystów oraz prowadzi program rezydencyjny, edukacyjny i wydawniczy. Działalność galerii zainauguruje wystawa pt. "Krytycy, Plastycy, Koszalin". Zaprezentowane zostaną prace Ignacego Bogdanowicza, artysty zmarłego w 1989 roku, który pracował na Pomorzu i był zaangażowany w organizację niemal wszystkich plenerów osieckich. „Osieki” odbywały się w latach 1963-1981 i, jak to ujął Henryk Stażewski, były rodzajem „kongresu poświęconego sztuce”. Brali w nich udział najważniejsi artyści polscy tego okresu czasu: Henryk Stażewski, Henryk Berlewi, Julian Przyboś, Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Krzysztof Wodiczko, Włodzimierz Borowski, Jerzy Bereś, Andrzej Dłużniewski, Natalia LL, Józef Robakowski czy Marian Bogusz oraz krytycy sztuki, w tym: Wiesław Borowski, Jerzy Ludwiński, Janusz Bogucki, Urszula Czartoryska, Ryszard Stanisławski, Hanna Ptaszkowska, Stefan Morawski, Bożena Kowalska i wielu innych. Tytuł wystawy nawiązuje do wprowadzonego podczas jednego z plenerów osieckich podziału jego uczestników na „krytyków”, „plastyków” i „Koszalin”. Ignacy Bogdanowicz, dla którego udział w plenerach był jednym z najważniejszych doświadczeń formujących jego artystyczną ścieżkę, reprezentuje w nim tę ostatnią kategorię. Wystawa będzie poświęcona przypomnieniu twórczości Ignacego Bogdanowicza i przywołaniu artystycznej atmosfery tamtego czasu. Wyjaśniony zostanie zagadkowy termin „Koszalin” - postawione będzie pytanie o zasadność tego określenia, możliwe do ocenienia przez pryzmat dystansu historycznego. Przedstawione zostaną prace najbardziej charakterystyczne dla Bogdanowicza - wyjątkowe na tle ówczesnej awangardy. Artysta zmodernizował zjawisko reliefu i to właśnie m.in. jego dwustronne prace z początku lat 1970-tych, będą pokazane na otwarciu galerii K O H A N A. Bogdanowicz pracował z różnymi materiałami używał on m.in. odpadów z słupskiej fabryki mebli. Zapraszamy serdecznie na wystawę rozpoczynającą działalność galerii K O H A N A i zapoznanie się z działalnością Ignacego Bogdanowicza. Otwarcie wystawy: 22 maja 2015 roku, godz. 18:00 galeria K O H A N A, ul. Wiejska 18 lok. 9a www.kohana-gallery.com, wt-pt 13-18, sb 12-15 Wystawa otwarta będzie do 27 czerwca 2015. Ignacy Bogdanowicz (1920-1989) był malarzem, rysownikiem, autorem reliefów, twórcą form przestrzennych, grafikiem, projektantem scenografii i plakatów. Był organizatorem środowiska artystycznego w Słupsku, Koszalinie i na Pomorzu Środkowym. W 1938 studiował malarstwo na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W czasie wojny był represjonowany w ZSRR. Od 1945 student kursu artystyczno - malarskiego Wileńskiego Państwowego Instytutu Artystycznego. W 1946 przyjechał do Polski i zamieszkał w Słupsku. Współorganizował Dom Pracy Twórczej w Ustce i plenery w Osiekach. Współzałożyciel i członek oddziału ZPAP w Koszalinie. W 1974 został współautorem Galerii Nowa Brama, która działała w Słupsku. Dzieła artysty prezentowano ponad 75 razy na wystawach w galeriach i muzeach w Polsce i za granicą. // The Kochański Suwalski Knut Fine Arts Foundation is pleased to announce the opening of Kohana Gallery, featuring the vernissage of Critics, Artists, Koszalin, an exhibition of work by Ignacy Bogdanowicz. Kohana is a new art gallery in Warsaw, run by the Kochański Suwalski Knut Fine Arts Foundation. Established in 2014, the foundation was set up to archive, curate and present the work of selected artists who were active in the 1960s, ‘70s and ‘80s, from the avant-garde and neo-avant-garde traditions. The artists are connected to various currents of abstract art, including the language of geometry. Their works, still underappreciated, are notable for their freshness in looking at abstraction and their calm composition, which draws the viewer into a deeper dialogue with form and content. The foundation also supports and presents the work of young artists and operates residential, educational and publishing programmes. The gallery is making its debut with the show Critics, Artists, Koszalin, presenting work by Ignacy Bogdanowicz. The artist, who died in 1989, worked on the Baltic Sea coast and helped organise almost all of the plein air festivals in Osieki. These events took place in 1963-1981, and as the avant-garde painter Henryk Stażewski said, they were a sort of “congress dedicated to art.” The most important Polish artists of the day took part, including Tadeusz Kantor, Natalia LL, Andrzej Dłużniewski, Józef Robakowski and Marian Bogusz, alongside critics such as Wiesław Borowski, Urszula Czartoryska, Ryszard Stanisławski and Hanna Ptaszkowska. The title of the exhibition refers to a moment in one of the Osieki festivals when the participants were divided into “critics”, “artists” and “Koszalin” (referring to a city on the Baltic coast). Bogdanowicz, for whom participation in the plein airs was one of the most important experiences shaping his artistic path, represents this last category. The exhibition will be dedicated to recollecting the work of Bogdanowicz and calling up the artistic atmosphere of that time. The mysterious term “Koszalin” will also be clarified and the appropriateness of this term will be questioned; the lens of history affords some distance. Bogdanowicz’s most representative works will be presented: works that were exceptional against the background of the avant-garde of the day. The artist modernised the concept of relief and it is precisely his two-sided works from the beginning of the 1970s that will be shown at the opening of Kohana Gallery. Bogdanowicz worked with various materials, including waste from the furniture factory in Słupsk. We warmly invite you to visit the show that will open the Kohana gallery, and to get to know the works of Ignacy Bogdanowicz. Exhibition opening: 22 May 2015, 6 p.m. Kohana Gallery, ul. Wiejska 18 lok. 9a www.kohana-gallery.com, Tues.-Fri. 1 p.m. – 6 p.m., Sat. 12 p.m. – 3 p.m. Through June 27 Ignacy Bogdanowicz (1920-1989) worked in painting, drawing, relief, spatial form, graphics, set design and posters. He was active in organising artistic circles in Słupsk, Koszalin and the central Pomerania region. In 1938 Bogdanowicz studied painting at Stefan Batory University in Vilnius; during the Second World War he was subjected to persecution in the Soviet Union. In 1945 he began to study painting at the Vilnius State Art Institute. He arrived in Poland in 1946, settling in Słupsk. Bogdanowicz helped organize the House of Artistic Work in Ustka and the plein air festivals in Osieki. He was a co-founder of the Polish visual Artists’ Association’s Koszalin branch. In 1974 Bogdanowicz helped create the Nowa Brama Gallery, which operated in Słupsk. His works have been presented in more than 75 shows in Poland and abroad.

More Events In Warsaw

 31 January, Tuesday
 Warsaw
 29 October, Saturday
 Warsaw
 16 November, Wednesday
 Warsaw