Nico ter Linden, Povídá se… podle Tóry (uvedení knihy autorem)

 19 May
 kostel ČCE - Praha Braník
  - - -
 Jaroslav F. Pechar
V novém přepracovaném a doplněném vydání vychází převyprávění biblických příběhů pěti knih Mojžíšových od známého nizozemského vykladače a vypravěče. Autor před čtenářem otevře kompletní bohatství a sílu příběhů stvoření a praotců a nově přidává příběhy o vyvedení z otroctví egyptského a cestě pouští do zaslíbené země. Poutavost vypravěče, který podle mnoha ohlasů vrátil biblické příběhy současnému člověku, plyne z jeho poučenosti o zvláštnosti hebrejského vyprávění či vykladačském přístupu rabínů, ale i z toho, že své čtenáře nemoralizuje za to, že světu biblických vyprávění hned nevěří a nerozumí. Knihu představí Martin Prudký Ukázky přečte Jana Franková a autor Hudební doprovod David Rejchrt Na počátku * Adam a Eva v ráji * Kain a Ábel * Noemova archa * Babylónská věž * Povolání Abrahama * Abraham a Malkísedek * Sára a Hagar * Zaslíbení Izáka * Sodoma a Gomora * Obětování Izáka * Rebeka u studně * Jákob a Ezau * Žebřík z nebe * Lea a Ráchel * Jákobův zápas s andělem * Josef ve studni * Juda a Támar * Potífarova žena * Sny číšníka a pekaře * Sedm tučných a sedm hubených * Ukradený pohár * Jákobův a Josefův pohřeb * Otroky v Egyptě * Mojžíš v ošatce * Hořící keř * Mojžíš a Áron u faraóna * Egyptská tma * Hod beránka * Průchod Rudým mořem * Mana * Voda ze skály * Boj s Amálekem * Desatero * Boží příbytek * Svatyně a velesvatyně * Zlaté tele * Bůh plný slitování * Malomocná Mirjam * Áronova rozkvetlá hůl * Bronzový had * Bileámova oslice * Dvanáct zvědů * Mojžíšova smrt

More Events In

 15 December, Thursday