Majówka na Rowerze z Kwisą Lubań

 17 May
 Luban, Poland
  - <> - -
 Sebastian Dycha
REGULAMIN rekreacyjnego rajdu rowerowego „MAJÓWKA NA ROWERZE” I. Cel rajdu 1. Popularyzacja turystyki rowerowej jako powszechnej formy aktywności, 2. Promocja walorów turystycznych Powiatu Lubańskiego, 3. Popularyzacja aktywnych form wypoczynku, rekreacji i sportu 4. Promocja Powiatu Lubańskiego. II. Organizator rajdu Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Kwisa” Lubań 59-800 Lubań, ul. Rynek 6 kwisa@o2.pl Osoby do kontaktu : Sławomir Górski, tel. 602 396 067 Edyta Liczner , tel. 696 044 913 III. Termin i miejsce 17.05.2015r. (niedziela), zbiórka godz. 10.00 Lubań, ul. Rynek przy Trecie IV. Trasa rajdu Długość trasy: ok. 40 km Opis trasy rajdu: Wyruszamy z Lubania, ul. Rynek do Uniegoszczy ul. Dolną w kierunku Nawojowa Śląskiego. Na granicy Nawojowa Śląskiego i Nowogrodźca za stadniną koni skręcamy w prawo i drogą szutrową przez las jedziemy do Radostowa Dolnego, dalej drogą asfaltową przez Radostów Średni i Radostów Górny kierujemy się na Olszynę Dolną. Z Olszyny Dolnej boczną drogą asfaltową jedziemy do Grodnicy i dalej przez Kościelniki Średnie, Kościelniki Dolne do Kościelnika . W Kościelniku za świetlicą skręcamy w lewo i przez las jedziemy do Lubańskiego Wielkiego Lasu . Zakończenie rajdu przy jeziorku w Lubańskim Wielkim Lesie. V. Uczestnictwo 1. Uczestnikiem rajdu może zostać osoba, która: – dokona zgłoszenia do dnia 14.05.2015 r. w Sklepie Rowerowym „ADASZKO” Adam Kowalów, ul. Izerska, 59-800 Lubań, bądź w formie elektronicznej na e-mail: kwisa@o2.pl – wniesie opłatę za udział w rajdzie do dnia 14.05.2015 r. w wysokości 20 zł osoba dorosła i 10 zł osoby poniżej 18 lat, przelewem na rachunek bankowy 26 1090 1955 0000 0001 1371 8825 z dopiskiem „MAJÓWKA NA ROWERZE” lub gotówką w Sklepie Rowerowym „ADASZKO”. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie rowerowym Organizator nie zwraca opłaty. Wśród uczestników rajdu rowerowego, którzy wniosą opłatę do dnia 14.05.2015 r. zostaną rozlosowane nagrody. 2. W rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Przed wyruszeniem na trasę rajdu będą zbierane podpisane oświadczenia. VI. Zasady zachowania uczestników rajdu 1. Przestrzeganie regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom przewodnika rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem. 2. Nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu. 3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, kasku ochronnego. 4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m. 5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15. 6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny. 7. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku. 8. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie. 9. Podczas jazdy po terenach leśnych należy zwrócić szczególną uwagę na gałęzie i wystające korzenie, które mogą być powodem kolizji i uszkodzenia roweru. 10.Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających. VII. Odpowiedzialność organizatora 1. Organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu i za szkody wyrządzone przez uczestników. 3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 4. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie 5. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. VIII. Postanowienia końcowe 1. Wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora. 2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 4. Wśród uczestników rajdu rozlosowane zostaną nagrody. 5. W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia ciepły posiłek i napoje.

More Events In

 28 October, Friday
 
 28 October, Friday