KURZBACH TROPY 4

 23 May
 Borówek, Lower Silesian Voivodeship
  - - -
 Bike Family Team
REGULAMIN RAJDU „KURZBACH TROPY 4” 1. CELE RAJDU: – Popularyzacja sportu jako zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek: piesze wycieczki, Nordic Walking, bieganie, jazdę na rowerze. – Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją, zabawą oraz przygodą (bez sprawdzania granic ludzkiej wytrzymałości). – Promowanie przyrody oraz zabytków Gminy Prusice i Powiatu Trzebnickiego. 2. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Bike Family Team Rynek 27/1 55-110 Prusice tel. kom.: +48 782 643 775 e-mail: tomus1sal@gmail.com Wspierają: – Urząd Miasta i Gminy w Prusicach; – Starostwo Powiatowe w Trzebnicy; – Sołectwo Borówek (Skansen); – Ochotnicza Straż Pożarna w Prusicach; – Ochotnicza Straż Pożarna w Skokowej. 3. FORMA RAJDU: Rajd ma charakter rekreacyjnej wycieczki – pieszej lub rowerowej na jednej z wybranych tras. Trasy będą przebiegać w terenie płaskim/pagórkowatym; ścieżkami/drogami gruntowymi i utwardzonymi; w znacznej części wśród lasów. Udział w imprezie polega na odwiedzeniu co najmniej jednego z punktów kontrolnych wskazanych na mapie oraz zarejestrowaniu tego faktu przez odbicie na karcie kontrolnej za pomocą perforatorów. Każdy uczestnik otrzyma komplet map (na których będą wykreślone wszystkie trasy) oraz kartę kontrolną (na której należy zarejestrować wszystkie odwiedzone przez zawodnika punkty). Karta kontrolna będzie stanowić podstawę do końcowej klasyfikacji startujących uczestników. Punkty kontrolne będą oznakowane w terenie lampionami papierowymi (biało-czerwone kartki) w foliach, przymocowanymi do drzew, bądź innych przedmiotów znajdujących się w pobliżu punkt kontrolnego. Decyzję o wyborze trasy uczestnik podejmuje w momencie odbioru pakietu startowego. Istnieje możliwość zmiany trasy w trakcie rajdu, przy czym o tym fakcie należy powiadomić organizatora niezwłocznie po przekroczeniu linii mety. Wszyscy uczestnicy wyruszą na trasy o tej samej godzinie i poruszać będą się w terenie samotnie lub w grupach. Każdy kto ukończy rajd przynajmniej z jednym odnalezionym punktem (odbicie na karcie kontrolnej) otrzyma pamiątkowy medal. 4. TERMIN I MIEJSCE: Sobota, 23 maj 2015 roku. Baza rajdu (wraz ze startem i metą), znajdować się będzie w Skansenie Maszyn Rolniczych w miejscowości Borówek (województwo dolnośląskie, powiat trzebnicki, gmina prusice). Trasy rajdu rozmieszczane będą na terytorium Powiatu Trzebnickiego z głównym zaznaczeniem Gminy Prusice. 5. PROGRAM IMPREZY: – 09:00 Otwarcie bazy rajdu, przyjmowanie uczestników. – 10:45 Odprawa techniczna uczestników, rozdanie map z trasami i kart kontrolnych. – 11:00 Start wspólny na wszystkich dystansach. – 18:00 Zamknięcie mety i bazy rajdu, ogłoszenie wyników. * Po zamknięciu mety planuje się wstępne ogłoszenie wyników rajdu (informacji kto i w jakim czasie ukończył daną trasę). Dokładne wyniki organizator udostępni m.in. na swoim fanpage na portalu Facebook.pl w terminie do 7 dni od dnia startu. * W tym roku dodatkowo klasyfikacja rodzinna. 6. DYSTANSE: – ”Cipisek” - trasa piesza/rowerowa poniżej 10 km, dla dzieci pod opieką dorosłych. – „Rzezimieszek” - trasa piesza, 10-15 km. – „Zakapior” - trasa piesza, około 20 km. – „Prawdziwy Zbój” - trasa rowerowa, około 40 km. *Przybliżone długości tras zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu rajdu. 7. WARUNKI UCZESTNICTWA: 7.1 Przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego lub wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów, w dniu imprezy. 7.2 Dokonanie opłaty startowej. 7.3 Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w maratonie mają osoby: – które ukończyły 18 lat; – poniżej 18 lat po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego (wyłącznie na formularzu dostępnym w biurze zawodów), koniecznie pod stałą opieką dorosłego uczestnika rajdu. 7.4 Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). 8. ZGŁOSZENIA: Zgłoszeń prosimy dokonywać wysyłając wiadomość e-mail na adres tomus1sal@gmail.com w terminie do dnia 15 maja 2015 roku włącznie. Potwierdzenie zgłoszenia nastąpi w ciągu 48 godzin, poprzez odpowiedź zwrotną. Istnieje możliwość zapisania w dniu imprezy, w biurze zawodów, jednakże w tym przypadku organizator nie gwarantuje pakietu startowego. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 782 643 775. Zgłoszenie powinno zawierać: – Imię i Nazwisko; – Datę urodzenia; – Miejscowość; – Adres e-mail; – Numer kontaktowy (telefonu zabieranego na trasę); – Nazwę klubu/zespołu; – Wstępny wybór trasy: Cipisek, Rzezimieszek, Zakapior, Prawdziwy Zbój. *Dla pierwszych 200 osób, które zapiszą się za pośrednictwem wiadomości e-mail pakiet startowy + niespodzianka. 9. OPŁATY STARTOWE: Opłatę uczestnicy zobowiązani są uiścić w dniu zawodów, w biurze rajdu. Kwota wpisowego wynosi: – 0 zł, do lat 12; – 10 zł, w wieku 12-24 lata (osoby które ukończyły 18 lat po okazaniu ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej); – 20 zł, powyżej 18 lat. (W przypadku startu rodziny 2 dorosłych z dziećmi to dzieci startują za darmo). *Podstawą zaklasyfikowania do poszczególnej kategorii wiekowej jest rok urodzenia. 10. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW: 10.1 Uczestnicy maratonu w ramach opłaty startowej otrzymują: – Komplet map oraz kartę kontrolną; – Pamiątkowy medal lub imienny dyplom ukończenia maratonu; – Posiłek regeneracyjny po rajdzie; – Doskonałą rodzinną atmosferę. 10.2 Organizator w zależności od środków finansowych, którymi dysponuje ma prawo do ustanowienia i wręczenia nagród oraz wyróżnień. (Losowane wśród wszystkich uczestników na scenie w dniu imprezy, po wrzuceniu kartki z nr startowym/Imieniem i Nazwiskiem). 11. RUCH DROGOWY: 11.1 Rajd będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. 11.2 Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 11.3 Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym. 11.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 12.1 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 12.2 Każdy uczestnik niepełnoletni dostarcza pisemną zgodę na udział w rajdzie, uzyskaną od rodzica lub opiekuna prawnego i startuje pod stałą opieką dorosłego uczestnika rajdu. 12.3 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za: – wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej; – ewentualne kolizje na trasach rajdu; – rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy; – szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe spowodowane przez uczestników imprezy, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. 11.4 Uczestnik zobowiązuje się do: – przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie); – zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; – realizowania w trakcie imprezy poleceń ochotniczej straży pożarnej i organizatorów imprezy; – stosowania przepisów prawa, szczególnej troski o środowisko naturalne oraz kulturalnego zachowywania się. 11.5 Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i komunikatu technicznego rajdu oraz wyraża zgodę na: – wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszeni Bike Family Team z siedzibą w Prusicach w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); – wykorzystanie przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora, partnerów wspierających i sponsorów rajdu zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z jego osobą; – otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). – jest zdolny do udziału w rajdzie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność, – podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 11.6 Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 11.7 Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi (w biurze zawodów lub telefonicznie). 11.8 Organizator nie gwarantuje dostępności map uczestnikom zgłoszonym po terminie 15 maja 2015 roku. 11.9 Ze względu na charakter imprezy zalecane się wyposażenie uczestników w: – ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, – jedzenie i picie (organizator nie zapewnia punktów żywieniowych na trasach rajdów), – kompas, – telefon komórkowy. 11.10 Dla uczestników tras rowerowych zaleca się jazdę na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym oraz rowerowym oświetleniem. 11.11 Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy w szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od organizatora rajd może zostać rozegrany w innym, niż planowany terminie, z zachowaniem wpisowego. 11.12 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

More Events In

 15 December, Thursday