Global Intensive Financial Training - GIFT

 23 May
 AYSE
  - - -
 AYSE
Global Intensive Financial Training organizohet nga Albanian Youth Steps in Europe (AYSE) dhe AlbMontagna. GIFT është një trajnim intensiv një ditor që synon të arrijë një target grup prej 100 studentësh, të cilët vijnë nga universitete të ndryshme – përgjithësisht dega e ekonomikut: Financë, Bankë, Kontabilitet, Ekonomiks. Gjatë këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të mësojnë dhe marrin eksperiencë lidhur me menaxhimin në katër fusha të ndryshme, për t’i aftësuar ata në minimizimin e krizave dhe problemeve financiare. Temat e trajnimit: 1. Menaxhimi i burimeve njerëzore: Si është krijuar kompania (personi / personat sipërmarrës)? Si ka ndikuar karakteri dhe profesionalizmi i tyre në zgjerimin e mëtejshëm të kompanisë? Kriteret që janë përdorur dhe përdoren për rekrutimin e stafit në departammente të ndryshme (menaxhimi, financa, burimet njerëzore, prodhimi, shitja, marketingu etj)? Trajnimet apo formimet për menaxherët e niveleve të larta; Teknikat për vlerësimin e performancës së punonjësve dhe motivimin në punë; Rotacioni i punës për uljen e monotonisë, specializimin dhe aftësimin. 2. Financa: Forma financiare e biznesit; Menaxhimi financiar i kompanisë; Struktura e tij financiare; Analiza e situatës financiare në vite e kompanisë (ecuria, ngritjet dhe uljet, luhatjet dhe teknikat e përdorura për menaxhimin e riskut); Vendimet investuese dhe financuese të biznesit; Struktura konkrete e departamentit të financës; Metodat e kalkulimit të kostos, vendimarrja etj; Analiza e pasqyrave financiare; dhe Tregu i letrave. 3. Marketingu: Strategjitë e zgjedhura në fushën e marketingut; Përqindja e buxhetit të shpenzuar për marketingun; Politikat e përzgjedhura për marketingun dhe përqindja e rritjes së të ardhurave që gjenerojnë ato (metodat konkrete të matjes së të ardhurave nga shitja); Ndikimi i promocionit nëpërmjet produkteve; Historiku i fushatave publicitare dhe ndikimi i tyre në nivelin e shitjeve. 4. Prodhimi: Studimi i tendencave të tregut (Cfarë produktesh kërkon tregu?); Diferencimi i produktit në varësi të kërkesës së konsumatorëve; Vendimet për zgjerim (Zgjerim horizontal apo vertikal); Prodhimi (Sasia e prodhimit); Lokacioni (Vendndodhja e prodhimit, pikave të shpërndarjes, magazinimit dhe mbulimi i hapësirave); Teknikat e përdorura për prodhim; Niveli i teknologjisë në ndërmarrje (pjesa e punës njerëzore dhe ajo e makinerive, rendimenti); Përdorimi i avantazheve konkuruese për të ndikuar në ekonominë e shkallës. Dërgoni aplikimin tuaj në: info@ayse.al *Curriculum Vitae *Arsyeja pse dëshironi të bëheni pjesë Kush mund të aplikojë: Pjesëmarrja është e hapur për çdo person të interesuar. Në fund të trajnimit, pjesëmarrësit pajisen me Ҫertifikatë Kualifikuese. Tarifa e pjesëmarrjes në Trajnim është 10 euro, ku përfshihen materialet e punës dhe coffee break.

More Events In

 15 December, Thursday