ഗണപതി ഹോമം ( Ganapathi homam)

 15 May
 SREE Shivashakthi Mahaganapathi Temple
  - - -
 SREE Shivashakthi Mahaganapathi Temple
ഗജാനനം ഭൂതഗണാദിസേവിതം കപിത്ഥജംബൂ ഫലസാരഭക്ഷിതം ഉമാസുതം ശോകവിനാശകാരണം നമാമി വിഘ്നേശ്വര പാദപങ്കജം

More Events In

 15 December, Thursday