Dance MARATHON AFRO* cano

 16 May
 Aquastacja & Fitstacja & Sportstacja
 ul. Grunwaldzka 411 - 80-309 - Przymorze - Poland
 Meki Zumba - Trojmiasto
Najgorętsze wydarzenie tej wiosny – już maju w Trójmieście! Na jednej scenie pojawią się najlepsi instruktorzy z Luxemburga, Trójmiasta, Warszawy i Białegostoku . Tylu wspaniałych tancerzy na jednej scenie, to prawdziwa „stylowa” mieszanka wybuchowa to nie żaden żart, bo takie rytmy jak: Latin Jam, Djembel, Salsation i oczywiście Zumba, na pewno porwą Was do tańca. Gwarantujemy Wam ponad 3h świetnej zabawy, hektolitry wylanego potu i nieskończenie wiele pozytywnej energii. Jedyne co macie do stracenia to … mnóstwo zbędnych kalorii ... Na scenie wystąpią: Meki Riahi, Moez Saidi i Zied Achouch (Trójmiasto/Warszawa) - czyli najpopularniejsze Trio w Trójmieście. Kiedy pojawiają się na scenie od razu wzbudzają zachwyt publiczności. Zawsze pogodni i uśmiechnięci sprawiają, że bez reszty zatracisz się w tańcu. A ich egzotyczna osobowość nadaje wydarzeniu niepowtarzalnego uroku. Med Riahi (Luxemburg) - to kolejny mężczyzna, który na pewno skradnie nie jedno serce Jego największą pasją jest taniec, a przede wszystkim Latin Jam, któremu oddaje się bez reszty. Latin Jam to unikalny program o bardzo wzmożonej intensywności tanecznej. Niezwykłe połączenie rytmów Latynoamerykańskich, Hip-Hopu i Techna z różną kombinacją kroków Salsy, Merengue, Cumbi i Reaggetonu jest świetną formą wyrażania emocji. Afifa Brindacier (Luxemburg/ Francja) - licencjonowana instruktorka Zumba Fitness o nieposkromnionej energii. Jej natura jest jak wulkan – nigdy nie wiadomo kiedy wybuchnie Jej osobowość najlepiej odzwierciedlają gorące rytmy Djembel®, którego charakterystyczne ruchy, gesty i dźwięki oparte są na tradycyjnych tańcach afrykańskich. Jest to nie tylko taniec, ale także fantastyczna zabawa, która angażuje całe ciało, co sprawia, że Djembel® to niezwykle efektywny trening cardio. Ania Cegłowska (Trójmiasto) - gorąca propagatorka Zumby na Pomorzu oraz organizatorka licznych eventów tanecznych w Trójmieście. Z jej zajęć każdy uczestnik wychodzi naładowany zumbowymi endorfinami. Nie dajcie się zwieść, gdyż w tym drobniutkim ciele tkwi wulkan energii, która zagwarantuje Wam hektolitry potu i świetną zabawę. Angelika Kiercul (Białystok) - tancerka najwyższej krajowej klasy taneczne. Taniec od zawsze jest jej wielką miłością! W rytmach latynoamerykańskich zatraca się bez reszty. Zawsze pełna uśmiechu i pozytywnej energii, która udziela się publiczności. Jest jedną z pięciu polskich tancerzy Salsation z teamu Alejandra Angulo. To właśnie program Salsation skradł jej serce. Salsation opiera się na radości, którą niesie taniec i ruch. Kładzie nacisk na muzyczną interpretację poszczególnych choreografii połączonych z niesamowitą zabawą. Zawiera elementy treningu funkcjonalnego, dzięki czemu można tańczyć i ćwiczyć jednocześnie. ---------PLAN EVENTU: -> 15:00-16:30 – 1,5 godziny warsztatów Salsation z Angeliką Kiercul. Poprzez udział w warsztatach łatwiej Wam będzie interpretować muzykę, technikę i choreografie w trakcie maratonu i zajęć na które uczęszczacie. -> 17:00-20:00 - 3 godzinny maraton taneczny Zumba, Latin Jam, Djembel i Salsation z Afifą Brindacier, Anią Cegłowską, Angeliką Kiercul, Meki Riahi, Moezem Saidi, Ziedem Achouch i Med Riahi. -> 22:00-... - After party Udział w warsztatach, jak i w maratonie może wziąć KAŻDY KTO KOCHA TANIEC!!! MIEJSCE: Warsztaty - Fit Stacja (mała sala fitness) Maraton – Fit Stacja (hala sportowa) ul. Grunwaldzka 411 Gdańsk - Przymorze After Party – informacje już wkrótce CENNIK: 1. Przy płatności do 30 kwietnia: Warsztaty – 45 zł Maraton – 45 zł Full pass (warsztaty + maraton) – 70 zł 2. Przy płatności od 1 maja do 15 maja: Warsztaty – 50 zł Maraton – 50 zł Full pass – 80 zł 3. Płatność w dniu eventu: Warsztaty – 55 zł Maraton – 55 zł Full pass – 90 zł Liczba miejsc na warsztaty - OGRANICZONA! Zapisy - Online: - bezpośrednio u Mekiego na zajęciach - wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: pattimiki50@hotmail.fr wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty - w razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: Beata: 516 945 593 Malwina: 661 172 939 Dane do przelewu: konto Millennium Bank: 40 1160 2202 0000 0002 4691 0771 Meki Riahi tytuł przelewu: WYBRANA OPCJA oraz imię i nazwisko uczestnika (opcje do wyboru: full pass, warsztaty lub maraton). ________English_________________ The hottest event this spring - May in the Tri-City already! At one stage there will be the best instructors from France, Luxembourg, the Tri-City, Warsaw and Bialystok. So many great dancers on one stage, a true "stylish" explosive mixture is not no joke, because the rhythms such as Latin Jam, Djembel, Zumba Salsation and of course, I'm sure will grab you to dance. We guarantee you more than 3 hours of fun, poured gallons of sweat and infinitely many positive energy. The only thing you have to lose a lot of calories ... On stage experience: Meki Riahi, Moez Saidi and Zied Achouch (Tri-City / Warsaw) - the most popular trio in the Tricity. When they appear on the scene immediately arouse admiration of the audience. Always cheerful and smiling make unreservedly they lose themselves in the dance. And their exotic personality gives charm the events Med Riahi (Luxembourg) - another man who certainly did not steal one heart J His greatest passion is dancing, especially Latin Jam, which gives itself completely. Latin Jam is a unique program with a very intense dance intensity. Unusual combination of Latin American rhythms, hip-hop and Techna with a different combination of steps of Salsa, Merengue, Cumbia and Reaggetonu is a great way to express emotions. Afifa Brindacier (Luxembourg/Franc) - licensed Zumba Fitness instructor of nieposkromnionej energy. Its nature is like a volcano - you never know when to explode Her personality best reflect the hot rhythms Djembel®, the characteristic movements, gestures and sounds are based on traditional African dances. It is not only dance, but also a fantastic play that engages the entire body, which makes it an extremely effective Djembel® cardio workout. Ania Cegłowska (tri_city) - hot propagator Zumba in Pomerania and organizer of many events in the Tri-dance. With her classes, each participant goes zumbowymi charged endorphins. Do not be fooled, because in that its fine body lies a volcano of energy that will guarantee you gallons of sweat and fun. Angelika Kiercul (Bialystok) - dancer of the highest national dance class. Dancing has always been her great love! The Latin American rhythms is lost completely. Always full of smiles and positive energy, which provides the audience. It is one of five Polish dancers from the team Salsation Alejandra Angulo. It is a program Salsation stole her heart. Salsation based on the joy that brings dance and movement. Emphasis on musical interpretation of individual choreography combined with incredible fun. Contains elements of functional training, so you can dance and exercise at the same time. -------------EVENT PLAN : -> 15: 00-16: 30 - 1.5 hours of workshops with Angelika Kiercul Salsation. By participating in the workshop will be easier for you to interpret music, technique and choreography during the marathon and activities for which you attend. -> 17: 00-20: 00 - 3 hour dance marathon Zumba, Latin Jam, Djembel and Salsation with Afif Brindacier, Ania Cegłowska, Angelica Kiercul, Meki Riahi, Moez Saidi, Zied Achouch and Med Riahi. -> 22:00 ----- After Party Participation in the workshop, as well as in the marathon can take ANYONE WHO LOVES DANCE !!! PLACE: Workshop - Fit Station (small fitness room) Marathon - Fit Station (sports hall) ul. Grunwaldzka 411 Gdańsk - Przymorze After Party - information coming soon PRICES: 1. When payment for April 30: Workshops - 45 zł Marathon - 45 zł Full pass (workshops + marathon) - 70 zł 2. payments from May 1 to May 15: Workshops - 50 zł Marathon - 50 zł Full pass - 80 zł 3. Payment on the event: Workshops - 55 zł Marathon - 55 zł Full pass - 90 zł Number of workshops - LIMITED! Records - Online: - Directly from Mekiego classes - by sending a notification to the e-mail address: pattimiki50@hotmail.fr together with a confirmation of payment - If you have any questions, please contact: Beata: 516 945 593 Malvina: 661 172 939 Data Transfer: Millennium Bank Account: 40 1160 2202 0000 0002 4691 0771 Riahi Meki transfer title: SELECTED OPTION and the name of the participant (options to choose from: full pass, workshops or marathon).

More Events In Przymorze

 05 November, Saturday
 Przymorze