Cymru a Phatagonia: 150 o flynyddoedd o etifeddiaeth / 150 years of the Welsh in Patagonia: Reflections on a Legacy

 06 June
 Aberystwyth University - Penglais Campus
  - - Aberystwyth - United Kingdom
 Hywel Meilyr Griffiths
Bydd y gynhadledd gyhoeddus yma yn dod ag academyddion blaenllaw o amrywiaeth eang o feysydd a phrifysgolion at ei gilydd i fyfyrio ar waddol y Cymry ym Mhatagonia ymysg themâu eraill perthnasol i’r Wladfa. Ymdrinnir â chwestiynau fel: sut mae’r Cymry a’u disgynyddion wedi llunio cymdeithas a thirwedd Patagonia; sut wnaeth y Wladfa gyfrannu at hunaniaeth Gymreig yng Nghymru; a, beth yw arwyddocâd y Wladfa Gymreig heddiw? Bydd y digwyddiad yn gyfle i fyfyrio ar yr hyn a gyflawnwyd yn y Wladfa a’i effaith, ac ar ei bwysigrwydd yng nghymdeithasau Cymru a’r Ariannin heddiw. Anelir y gynhadledd at gynulleidfa gyhoeddus ac fe’u hanogir i ofyn cwestiynau a rhannu eu syniadau eu hunain ar y papurau a gyflwynwyd, yn ogystal â mewn sesiwn drafod derfynol. Yn y sesiwn honno gwahoddir pobl i gyfrannu eu profiadau a'u syniadau eu hunain am orffennol, presennol a dyfodol y Wladfa. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys arddangosfeydd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, Teithiau Tango, Cylchgrawn Planet a Chymdeithas Pobl mewn Partneriaeth Aberystwyth-Esquel, ymysg eraill. *** This public event and conference will draw together leading academics from a range of interests and universities who will reflect on the legacy of the Welsh in Patagonia. They will address questions such as: how have the Welsh shaped the society and landscape of Patagonia; how did the colony contribute to Welsh identity in Wales; and, what is the significance of the Welsh colony today? The event will be an opportunity to reflect on the achievements and impact of Y Wladfa, and on its importance in Welsh and Argentine society today. It will be geared towards a public audience who will be encouraged to ask questions and share their own thoughts on the papers presented, but also in the final discussion session. Here people will be invited to contribute their own experiences and ideas about the past, present and future of the Wladfa. The event will also feature exhibitions by the National Library of Wales, Teithiau Tango and Planet Magazine and the Aberystwyth-Esquel Peoples in Partnership Association, among others.

More Events In Aberystwyth

 02 November, Wednesday
 Aberystwyth
 05 November, Saturday
 Aberystwyth
 30 June, Friday
 Aberystwyth
 09 November, Wednesday
 Aberystwyth