Chia nhóm TVK & ???

 18 May
 Đấu trường PIRAte
  - - -
 Nguyen Thai Phuc
Để cho a e tiện việc chia nhóm hoặc theo dỏi những màn bắn cướp đảo trên game PỈATE. Nhóm sẽ dc chia làm 2 phe như sau : Nhóm TVK : (tên facebook, tên game) Phuc (zapoheo) Vương ( rascal ken) Nhân (nhan chieu) Tôn đồng (tí) ....

More Events In

 15 December, Thursday