C.A./ C.A. Dernisáž před posledním vikendem / Exhibition closing party

 20 May
 Altán Klamovka
 park Klamovka - 15000 - Prague - Czech Republic
 Conrad Eric Armstrong
Conrad Armstrong: Cathartic Array The exhibition closing party will take place on Wednesday, May 20th, from 18:00–22:00. Dernisáž před posledním vikendem se uskuteční 20. 5. 2015 od 18:00–22:00 výstava potrvá do 24. 5. 2015, galerie otevřena v sobotu a v neděli 14-18h altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9, 10 a 16 kurátorka galerie: Lenka Sýkorová www.aug.cz/altan-klamovka-praha Conrad Armstrong je absolventem Ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na VŠUP v Praze. Americký umělec žijící v Praze byl v roce 2010 finalistou Ceny kritiků za mladou malbu. Jeho tvorba je intermediání, pracuje jak s malbou, kresbou, objektem, instalací a performancí. Jeho projekt pro Altán Klamovka využívá procesu kresby, která vychází z principu asociací. Poprvé se tímto projektem představil na kolektivní výstavě Nulla Dies Sine Linea: Postkonceptuální přesahy v české kresbě loni v březnu v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. Současná instalace v Altánu Klamovka představuje jednu větší a sérii menších kreseb, které mají autobiografický podtext. Opět zde každá kresba formálně vychází z fragmentu té předchozí. Lenka Sýkorová CZ: Jak bys charakterizoval svou tvorbu? Moje práce je v podstatě stále trvající snaha o sladění reality světa s mým obrazem o světě, proces, ve kterém hrají zásadní roli prvky porovnávání a asociace. Zajímá mě, jak tyto procesy ovlivňují nejrůznější aspekty života, od způsobu, jakým si určujeme své společenské postavení, až po způsob, jakým si zapamatováváme informace nebo kreslíme. Tento komparativní a asociativní přístup funguje jako předmět i systém mé umělecké tvorby, používám ho v myšlence napříč celou škálou médií. Tvoje současná výstava v Altánu Klamovka. Jak bys ji vysvětlil běžnému návštěvníkovi? Tato výstava je výsledkem jednoduchého hravého experimentu s kresbami. Nejdříve jsem vytvořil kresbu a následně použil vnější linii této kresby jako výchozí bod pro následující kresbu. Poté jsem pokračoval dál stejným principem, až jsem vytvořil 264 kreseb. Snažil jsem se zachovat ilustrativní formu, protože mě zajímalo, a) jaké motivy mě budou napadat a jak přesvědčivě je budu ztvárňovat, b) jak budu kreslit určité věci (proč mám například tendenci zobrazovat lidskou postavu v podobě holohlavých mužů?), a c) jak bude kombinace těchto obrazů fungovat ve vzájemné interakci a co to bude o mně vypovídat. S postupně narůstajícím počtem kreseb se opakovala i určitá témata; nejčastěji to byly lidské postavy, zvířata, krajiny, struktury a stroje. Mnoho obrazů je konkrétně spjatých s mým životem a prostředím, ve kterém se pohybuji, zatímco jiné jsou spíše nahodilé. Možnost čerpání z neomezeného spektra námětů pro mě byla katarzní. Z estetického hlediska tento projekt odkazuje k různým formám výtvarného umění; rozestupy mezi kresbami mohou připomínat proklad textu, gradace tónů a jasné linie se vztahují k tetování a graffiti, sekvenční logika a ilustrativní styl rezonují s (některými) komiksy, a celkové uskupení kreseb může působit jako vzorový design. Jaké postavení má v Tvé tvorbě médium kresby? Kresba zaujímá v mé umělecké tvorbě stěžejní místo; od automatické kresby po kresbu z reálu prostupuje všechna díla v jiných médiích, ale také poskytuje prostor pro spontánní improvizace, které neslouží žádnému hlubšímu účelu. Fascinuje mě bezprostřednost a proměnlivost kresby a také to, jak důležitou roli hraje při napomáhání člověku v prozkoumávání a ztvárňování světa. Prostřednictvím kresby jsem se naučil (a stále se učím) vidět. ---------------------------------------------------------------------------- EN: How would you characterize your work? My work is essentially an ongoing quest to reconcile the reality of the world with my image of it, a process in which the acts of comparison and association play a fundamental role. I am interested in how these processes influence numerous aspects of life, from the way we determine our social status, to how we retain information, to the way we draw. This comparative and associative approach serves as both the subject and the system of my art, and I work with that in mind across a range of media. How would you explain your current exhibition in Altán Klamovka to the average visitor? This exhibition is essentially the result a simple drawing game that I played with myself; I first made a drawing, and then used an outer line taken from that image as the starting point for the next, and continued on in that manner until I reached 264. I tried to keep the drawings illustrative in nature, as I was interested in seeing a) what I was capable of both imagining and convincingly representing, b) how I draw particular things (why, for example do I usually tend to represent human figures as bald males?), and c) how the combination of images would work together, and what it would say about me. As I the drawings increased in number, certain themes repeated themselves; humans, animals, landscapes, structures, and machines in particular. Many images relate specifically to my life and my environment, while others are more whimsical. The freedom to use that range of imagery was cathartic for me. From an aesthetic point of view, this project references various forms of visual art; the spacing between the drawings bears a relationship to type layout, the tonal gradients and clear lines to tattooing and graffiti art, the sequential logic and illustrative style to (certain) comics, the overall grouping to pattern design. What role does the medium of drawing play in your work? Drawing is fundamental to my practice of art; from the automatic to the observational, it informs all my efforts in other media, but also offers a freedom that allows for flights of fancy that serve no clear purpose. I am drawn to the immediacy and fluidity of the practice, and also to the hugely important role it plays in helping one to both investigate and represent the world. Through drawing I have learned (and am still learning) to see. Conrad Armstrong

More Events In Prague

 13 December, Tuesday
 Prague
 18 November, Friday
 Prague
 08 July, Saturday
 Prague
 26 October, Wednesday
 Prague
 03 December, Saturday
 Prague
 26 October, Wednesday
 Prague