Biegaj w Niemczu

 30 May
 Stowarzyszenie Klub Sportowy ORŁY Bydgoszcz
 ul. Połczyńska 2/184 - 85-711 - Bydgoszcz - Poland
 Stowarzyszenie Klub Sportowy ORŁY Bydgoszcz
Regulamin biegu „Biegaj w Niemczu” www.biegajwniemczu.pl REGULAMIN IMPREZY: I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Biegaj w Niemczu jest Klub Sportowy Orły Bydgoszcz oraz Urząd Gminy Osielsko. 2. Wykonawcą jest firma Jan Salewski „Good Time” z siedzibą w Gdyni , Klub Sportowy Orły Bydgoszcz oraz Urząd Gminy Osielsko. 3. Sponsorem strategicznym imprezy jest KASA STEFCZYKA. II. CEL 4. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 5. Promocja gminy w Polsce . 6. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy i kraju. . III. TERMIN I MIEJSCE 1. Bieg odbędzie się w dniu 30 maja 2015 r. ulicami miejscowości Niemcz. 2. Start i meta biegu usytuowane będą przy ulicy ul. H.Sienkiewicza 3. Start biegu głównego wyznaczony jest na godzinę 14.00 4. Długość trasy 10km: 5. Szczegółowa trasa biegu i opis jej nawierzchni znajduje się na stronie internetowej www.biegajwniemczu.pl. 6. Przed biegiem głównym odbędą się biegi dla dzieci. Szczegóły dotyczące klasyfikacji wiekowych i długości tras znajdują się na stronie www.biegajwniemczu.pl 7. Trasa biegu będzie oznaczona. 8. W godz. 13:00-16:00 wraz z przemieszczaniem się biegaczy trasa będzie sukcesywnie wyłączana z ruchu kołowego. Wyłączenie z ruchu dotyczy również rowerów i rolek. Na trasie nie mogą przebywać również osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby. IV. ZASADY UCZESTNICTWA 1. W biegu Biegaj w Niemczu może wziąć udział osoba zarejestrowana na stronie www.biegajwniemczu.pl lub zarejestrowana w Biurze Zawodów w dniu zawodów. 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów. Dla osób niepełnoletnich Zaświadczenie takie musi zostać podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego w Biurze Zawodów. 3. Biuro Zawodów będzie się mieścić w miejscowości Niemcz – dokładny adres Biura Zawodów wskazany będzie na stronie internetowej biegi www.biegajwniemczu.pl. Biuro będzie czynne w dniu biegu w godzinach 11:30-16.00 4. Wszyscy uczestnicy Biegaj w Niemczu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora. 5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 1. Zgłoszenia do Biegaj w Niemczu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.biegajwniemczu.pl. 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 28 maja 2015. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu 30 maja 2015 do godziny 13.00. 3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.biegajw niemczu.pl (lub wypełnienie formularza w Biurze Zawodów), podpisanie Zaświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej. 4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów. 5. Opłata startowa za udział w biegu głównym Biegaj w Niemczu wynosi: w przypadku wpłaty do 22 maja 2015 40 PLN od 23 maja 2015 do 30 maja 2015 60 PLN płatne w biurze zawodów 6. Opłatę należy uiścić na konto bankowe Klubu Sportowego Orły Bydgoszcz, numer konta 39 1240 3493 1111 0010 6171 4857 Tytuł przelewu: „Opłata startowa Biegaj w Niemczu 2015 za …” (w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika). 7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane. 8. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. 9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika. 10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje: a. numer startowy, b. woda mineralna w trakcie biegu, c. medal na mecie, d. kupon na ciepły posiłek 11. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników biorących udział w biegu. VI. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE 1. Na trasie Biegaj w Niemczu będzie znajdował się punkt zaopatrzony w wodę. 2. Na trasie Biegaj w Niemczu nie będzie punktów z odżywkami własnymi zawodników. 3. Na trasie Biegaj w Niemczu będą znajdowały się elektroniczne punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie bramki kontrolnej pomiaru czasu, jak również wbieganie na chodnik, trawnik czy jakąkolwiek część drogi nie będącą trasą biegu może skutkować dyskwalifikacją. VII. KLASYFIKACJA 1. W biegu Biegaj w Niemczu prowadzone będą następujące klasyfikacje: a. Klasyfikacja dzieci i młodzieży do lat 16 odrębnie dla chłopców i dziewcząt – biegi dziecięce b. Klasyfikacja osób powyżej 16 roku życia odrębnie dla kobiet i mężczyzn – bieg główny c. Klasyfikacja drużynowa (klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją dodatkową – wyniki poszczególnych zawodników są brane również do klasyfikacji indywidualnej) – bieg główny VIII. NAGRODY 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowy medal. 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji określonej w punktach VII.1.a i VII.1.b otrzymają nagrody rzeczowe. IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe uczestników Biegaj w Niemczu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu oraz na potrzeby sponsora KASA STEFCZYKA. 2. Dane osobowe uczestników Biegaj w Niemczu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegaj w Niemczu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegaj w Niemczu, a poprzez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkich uczestników biegu „Biegaj w Niemczu” obowiązuje niniejszy regulamin. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora. 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. 8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy oraz przekazane do informacji mediów. 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 12. Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji 100 złotych przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 17:00 w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu skargi. 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ 1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem. 2. Drużyna składa się z minimum 3 zawodników. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. 3. Zawodnicy wychodzący w skład drużyn muszą mieć ukończone 16 lat. 4. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin „Biegaj w Niemczu”. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. 5. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która: a. zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej, b. decyduje o składzie drużyny, c. występuje w imieniu drużyny, d. kontaktuje się z organizatorami Biegaj w Niemczu. 6. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę trzech najlepszych czasów osiągniętych przez jej zawodników. Wygrywa drużyna, której suma 3 czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 3 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana. 7. Kapitan zgłasza drużynę przesyłając jej skład (imiona, nazwiska oraz daty urodzenia) w postaci tabeli w pliku w formacie MS Excel na adres e-mail wskazany na stronie www.biegajwniemczu.pl w zakładce „kontakt”. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 22 maja 2015 roku. Po 22 maja zmiany w składach drużyn nie są możliwe. 8. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa - wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.

More Events In Bydgoszcz

 31 October, Monday
 Bydgoszcz
 22 November, Tuesday
 Bydgoszcz
 24 October, Monday
 Bydgoszcz