Ang Filipino Bilang Disiplina

 20 May
 Escaler Hall, Ateneo De Manila University
 SEC A 124-125, Ateneo de Manila University, Loyola Heights - 1108 - Quezon City - Philippines
 Ang Kagawaran ng Filipino sa Pamantasang Ateneo de Manila
Pambansang Seminar Tungkol sa Sakop, Lawak, at Potensiya ng Pagtuturo ng Filipino sa Bungad ng mga Pagbabagong Hatid ng K-12 Inihahandog ng Kagawaran ng Filipino ng Pamantasang Ateneo de Manila, sa pakikipagtulungan ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang isang pambansang seminar na naglalayong pagyamanin ang kakayahan ng mga guro sa iba’t ibang larangan at kasanayang magpapakita kung paano maaaring palaguin ang Filipino sa labas ng kinasanayang pagtuturo na may tuon sa komunikasyon at balarila. Ilalatag sa seminar ang iba’t ibang kakayahan sa iba’t ibang larangan at sa iba’t ibang antas, at kung paano umuugnay ang mga ito sa isa’t isa at sa iba pang disiplina. Haharapin din sa kumperensiya ang silbi ng edukasyon sa Filipino tungo sa pormasyon ng mga mag-aaral na may kritikal na pag-iisip at may kakayahang mag-ambag sa pagbabagong panlipunan. Kritikal ang naging paninindigan ng mga bansang bahagi ng Ikatlong Daigdig na magtaguyod ng sariling wika sa kabila ng dominasyon ng Ingles at iba pang mga wika at sistemang sumasakatawan sa impluwensiya ng karanasang kolonyal at neo-kolonyal sa daigdig. Hindi na lamang limitado sa pag-aaral ng balarila ang wika; mahalaga ang aplikasyon nito sa pagtataguyod ng kulturang lokal, at pag-uugnay sa katutubong kabihasnan at karanasan sa mga pormal na institusyong nagtatalaga ng kasalukuyang pamumuhay sa daigdig. Tatalakayin sa seminar na ito ang mga tradisyonal na larangan gaya ng wika at panitikan, at kung paano maaaring isulong ang pagtuturo ng mga ito sa mga pagbabago at hamong dala ng K-12 at iba pang salik na nakaaapekto sa ating edukasyon. Itatanghal din ang mga larangang nakakaligtaang bigyang-katuturan ng mga nananaig na instrumentong pang-edukasyon katulad ng malikhaing pagsulat, pananaliksik, at kulturang popular upang payamanin ang mga lapit na teoretikal at pedagohiyang kinakasangkapan sa pagtuturo ng mga naturang paksa. Binubuksan din ang pagkakataon para talakayin ang literasing pang-media bilang mahalagang salik na kailangang angkupin sa disiplina ng Filipino at ipakita ang iba’t ibang direksiyong maaaring tahakin ng Filipino bilang disiplinang moderno, interdisiplinaryo, at progresibo. Magkakaroon din ng mga pakitang-turo para bigyan ng huwaran ang mga guro ng aplikasyon ng mga kaisipang tatalakayin sa mga panayam, at workshop na katatampukan ng mga kalahok mismo na bibigyan ng mga estratehiya sa pagbuo ng iba’t ibang materyales panturo. Isasagawa ang bawat panayam sa seminar ng mga pangunahing eksperto sa iba’t ibang larangan na pawang may karanasan sa pagtuturo ng Filipino at sa paglalahok nito sa mga larangang multidisiplinaryo. Bukas ang seminar sa lahat ng gurong nagtuturo ng Filipino sa lahat ng antas. KONTRIBUSYON NG MGA KALAHOK* Php3,000.00 para sa mga indibidwal na makapagpapatala at makapagbabayad bago ang 15 Mayo 2015 (Biyernes). Php3,500.00 para sa mga indibidwal na magpapatala at magbabayad sa 18–21 Mayo 2015. Php2,750.00 para sa bawat indibidwal na bahagi ng pangkat na binubuo ng hindi kukulangin sa limang kasapi na makakapagpatala at makakapagbayad bago ang 15 Mayo 2015 (Biyernes). *Saklaw ng halagang nabanggit ang pagkain (2 set ng merienda at 1 set ng tanghalian para sa bawat araw sa loob ng tatlong araw), sertipiko ng pakikilahok, at kit.

More Events In Quezon City

 31 December, Tuesday
 Quezon City
 18 November, Friday
 Quezon City
 29 October, Saturday
 Quezon City
 28 October, Friday
 Quezon City
 01 November, Tuesday
 Quezon City