2 Edycja Amatorskiego Turnieju Paintballowego

 14 June
 Brzeg, Poland
  - 49-300 - -
 Paweł Grabowski
Postanowienia ogólne oraz regulamin rozgrywek Wiek Graczy - W Amatorskim Turnieju Paintballowym mogą brać udział osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Drużyny - Drużyna składa się z 4 zawodników. - W turnieju weźmie udział maksymalnie 16 drużyn - decyduje kolejność wpłaty wpisowego. - Uczestnik gry oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie (indywidualnie lub grupowo). - Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w turnieju paintballowym. - Każdy z graczy uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora. Wpisowe - Wpisowe na Turniej Paintballowy wynosi 200 zł od drużyny (50 zł na gracza). - Wpisowe winno być uiszczone maksymalnie miesiąc przed turniejem na konto wskazane przez organizatora. - Nie uiszczenie wpisowego/potwierdzenia wpłaty będzie skutkowało skreśleniem z listy drużyn na turniej. - W ramach wpisowego organizator zapewni oprócz organizacji turnieju, sprzęt (marker, butlę HP, maskę, odpowiednią ilość kul na poszczególne rundy, wodę mineralną, posiłek regeneracyjny- kiełbasa, bułka, sosy), Sprzęt i wyposażenie pola gry - Turniej odbędzie się na markerach strzelających wyłącznie trybem semi z wykorzystaniem loaderów grawitacyjnych (BT4 Slice Combat). - Prędkość wylotowa kulki - 250 FPS. - Każda drużyna zapewnia stroje do prowadzenia rozgrywki we własnym zakresie. - Wymiary pola do gry to 20m x 30m. - Siatka do zabezpieczenia pola gry posiada wysokość 4.5 m. - Liczba przeszkód na terenie gry to 22 sztuki. - Przeszkody w standardzie SupAir/Wats, mocowane do podłoża za pomocą śledzi. - Organizator zapewni HP na zawodach. - Limit kulek na rundę - 40 sztuk na gracza. - W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności markera lub oporządzenia należy przed wystartowaniem rundy przerwać grę i zwrócić się do obsługi. - W przypadku zawinionego (celowego) uszkodzenia markera lub oporządzenia stosuje się odpowiedzialność materialną w stosunku do gracza. Rozgrywka - Drużyna stawia się na pole po wezwaniu. - Nie stawienie się na pole w regulaminowym czasie skutkuje walkowerem. - Podczas gry obowiązuje bezwzględny zakaz zdejmowania maski ochronnej. - Zabrania się uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi. - Podczas całego turnieju obowiązują zasady fair-play. - Rozgrywka rozpoczyna się na sygnał dźwiękowy sędziego głównego poprzedzonego komendą "10 sekund", w tym czasie każdy zawodnik musi dotykać lufą markera do pola startowego. - Eliminacja następuje po wyraźnym trafieniu (splat) w jakąkolwiek część stroju, maski lub markera zawodnika. - Zawodnik, który został wyeliminowany powinien z ręką podniesioną do góry opuścić pole gry najkrótszą drogą, nie zakłócając trwającej rozgrywki. Ociąganie się z opuszczeniem pola może skutkować nałożeniem kary 1 for 1. - Zabroniona jest komunikacja zawodnika wyeliminowanego opuszczającego pole gry z zawodnikami pozostającymi w rozgrywce oraz sugerowanie swoim zachowaniem pozycji przeciwnika, pod groźbą kary1 for 1. - W czasie meczu zabroniona jest komunikacja z osobami znajdującymi się poza terenem gry, dopuszczalna jest jedynie komunikacja między zawodnikami. - Zabroniony jest fizyczny kontakt z zawodnikiem drużyny przeciwnej pod groźbą kary 2 for 1. - Zabroniona jest dyskusja z sędzią oraz wywieranie wpływu na jego decyzję pod karą 2 for 1. - Każdy zawodnik ma obowiązek stosować się do poleceń sędziego, w przypadku nie zastosowania się do polecenia sędziego dyktuje on karę 1 for 1. - Na polu w czasie gry decyzja sędziego jest ostateczna. - Wszelkie kwestie sporne może przedstawić głównemu sędziemu kapitan drużyny po zakończonym meczu. - Po gwizdku do zawodnika podchodzi sędzia i sprawdza, czy zawodnik jest „czysty” (nie został trafiony w czasie gry). Jeżeli zawodnik został oznaczony, sędzia główny wznawia grę, a zawodnik zostaje usunięty komendą OUT. - Po gwizdku gracze na polu gry pozostają na swojej pozycji i nie podejmują działań. W przypadku kiedy sędzia po gwizdku zauważy aktywność zawodnika może nałożyć karę 2 for 1. - Mecz jest uznany za zakończony jeśli zawodnik przeniesie flagę do swojego miejsca startu lub w wyniku eliminacji wszystkich przeciwników drużyny przeciwnej. - Podczas turnieju jest 3 sędziów (2 sędziów przebywających na polu podczas gry oraz 1 sędzia główny). Do obowiązków sędziego głównego należy przydział punktów oraz rozstrzyganie sporów. Punktacja - Za wygrany mecz drużyna otrzymuje jeden punkt. - Dwie drużyny z grupy z największą liczbą punktów awansują do pół finału. W przypadku remisu w punktacji decyduje wynik starcia bezpośredniego drużyn. - Punktacja jest prowadzona w biurze zawodów. - Za miejsca 1-3 przewidziane puchary oraz dyplomy - Za kolejne miejsca dyplomy

More Events In