ประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 2"

 10 June
 พิพิธภัณฑ์เห็ดรา Biotec Bangkok Herbarium - BBH
 113 Thailand Science Park, Pholayothin Road - 12120 - Khlong Luang - Thailand
 พิพิธภัณฑ์เห็ดรา Biotec Bangkok Herbarium - BBH
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ สวทช และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพแลกเปลี่ยนความรู้นำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ และ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป รูปแบบการประชุม บรรยายพิเศษ บรรยาย โปสเตอร์และนิทรรศการ รวมถึงการประกวดผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ของนักศึกษา และการออกร้านของชุมชน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaibiodiversity2015@gmail.com

More Events In Khlong Luang