மூன்று கவிதை நுால்கள் - வெளியீடும், கலந்துரையாடலும்

 23 May
 Scarborough Civic Centre
 150 Borough Dr - M1P 4N7 - Toronto - Canada
 Karupy Nava
கவிஞர் அனார் உடனான உரையாடலும், கவிதை நுால்கள் வெளியீடும், கலந்துரையாடலும்

More Events In Toronto

 12 November, Saturday
 Toronto
 29 October, Saturday
 Toronto
 16 November, Wednesday
 Toronto
 10 November, Thursday
 Toronto